Talousarvio 2018 ja talous- ja toimintasuunnitelma 2018-2020

julkaistu: to 11.01.2018 klo 08:10


Talousarvio vuodelle 2018 ja talous-ja toimintasuunnitelma vuosille 2018-2010 ( pdf) Lue tästä.

 

Kunnanjohtajan katsaus

 

Inari kääntyy kohti vuotta 2018 vahvassa myötätuulessa. Suomen talouden käännyttyä voimakkaalle kasvu-uralle odotukset pidempiaikaisesta kasvusta ovat perusteltuja. Inarissa kasvu on näkynyt jo pidemmän aikaa erityisesti elämystalouden kehityksen myötä. Vahvasti vientiteollisuusvetoinen muu Suomi on tulossa vähitellen perässä. Erityisesti rakentaminen Inarissa on ollut vilkasta ja myös ensi vuosi näyttää tältä osin positiiviselle. Asuntorakentaminen on myös lähdössä liikkeelle vuonna 2018 ja tonttivarauksia on yksityisten rakentajien toimesta tehty runsaasti.

 

Kunnan verotulot ovat vahvassa kasvussa, mutta myös epävarmuustekijät ovat merkittäviä. Hallituksen kuntatalousohjelman vaikutukset Inariin ovat vielä auki, mutta valtionosuuksien merkittäviä leikkauksia näyttää olevan odotettavissa myös Inarin kohdalla. Inari valmisteleekin vuodelle 2018 ja erityisesti vuosille 2019 – 2020 tulevaisuusbudjetteja. Vuoden 2018 talousarvio on pyritty rakentamaan mahdollisimman lähelle nollatulosta. Suunnitteluvuosien budjeteista tulee vuonna 2018 käynnistyvin toimin kyetä luomaan merkittävästi ylijäämäisiä. Tavoitteena on luoda kunnan talouteen rakenteellinen kantokyky isolle n. 15 – 16 miljoonan euron koulukampusinvestoinnille Ivaloon. Samanaikaisesti kasvu lisää tarpeita panostaa kunnan palvelukiinteistöihin erityisesti myös Inarissa ja Saariselällä. Uusien hankkei-den toteuttaminen edellyttää merkittävästi ylijäämäistä käyttötaloutta ja siten myös kunnan palvelurakenteen ja toiminnan jatkuvaa tarkastelua. Uudet toimitilat vaativat menokuria ja asennoitumista toiminnan tehostamiseen.

Suunnittelua värittää luonnollisesti myös maakunta- ja soteuudistuksen sekä Pohjois-Lapin maakuntakaavan valmistelu. Huolta herättää erityisesti Lapin maakunnan kantokyky ja palveluverkon tulevaisuus. Suurena, mutta väestömäärältään pienenä maakuntana Lapin koheesio ei tällä hetkellä ole riittävällä tasolla, mikä näkyy mm. luottamusongelmina ja intressiristiriitoina. Maakunnan elinkeinojen ja väestö-akenteen epäsymmetrisyys on erityisen suuri haaste yhtenäiselle kehittämistyölle. Valmisteluun liittyen Inarin kunnan on valvottava vahvasti kuntalaistensa ja alueen elinvoiman etuja myös tulevina vuosina.

Huolimatta riskitekijöistä, kunnan taloudellinen asema on edelleen varsin vahva alhaisesta veroprosentista huolimatta. Peruskunnan velkamäärä, n. 15 miljoonaa euroa on kohtuullinen, mutta konsernin velkamäärän kehitystä on kuitenkin edelleen seurattava tarkasti. Inarin kuntakonsernissa on aloitettu vuonna 2017 merkittävä määrä toimenpiteitä konserniohjauksen parantamiseksi. Hajautunut yhtiörakenne ja toimijoiden väliset suhteet eivät ole olleet optimaalisella tasolla. Työ jatkuu vuonna 2018 ja konsernin koheesiota pyritään edelleen parantamaan ja omistusjärjestelyjä kehittämään. Konsernin rahoitustarpeita pyritään täyttämään sisäisellä lainoituksella. Vilkastunut taloudellinen toimeliaisuus on lisännyt mm. Saariselän alueen kiinnostavuutta entisestään ja myös kunnan omistuksien puolesta ja tonttikaupan kehittymisen osalta voimme olla tällä hetkellä optimistisia. Kasvu edellyttää myös vastaavasti investointeja mm. sähköverkkoon ja kaukolämpöverkkoon, mikä näyttäytyy konsernin kasvavina investointitarpeina.

Suurehko konsernivelka kertookin paljon myös meneillään olevasta aktiivisuudesta – Inarissa tapahtuu ja investoidaan voimakkaasti tulevaisuuteen. Ilokseni voin todeta, että myös väestökehitys näyttää kääntyneen kasvu-uralle, mikä vahvistaa entisestään alueemme elinvoimaisuutta ja luo vahvaa uskoa siihen, että valitsemamme keinot menestyä arktisella alueella ovat oikeita. Kunnan kehitykseen liittyvät aluetaloudelliset haasteet ovat myös alkaneet näyttäytyä vuonna 2017 entistä vahvemmin. Asuntopula ja työvoimapula ovat tekijöitä, joihin kunta ei pysty yksin vastaamaan. Inari tarvitseekin vahvasti koko paikallisyhteisönsä sekä myös ulkopuolisten investoreiden ja rahoittajien kumppanuutta, jotta kehitys ei sakkaa kasvun esteisiin. Tämä edellyttää myös uudenlaista strategista otetta ja ajattelumme päivitystä vastaamaan 2020-luvun maailmaa. Tämän strategian kulmakiviä aletaan muurata vuoden 2018 aikana.

 

Toni K.Laine

Inarin kunnanjohtaja

 

Kommentointi

Otsikko:
Sähköposti:
Kommentti: