Talous- ja velkaneuvonta oikeusaputoimistoihin 2019

julkaistu: ma 17.12.2018 klo 09:33


Vuoden 2019 alussa talous- ja velkaneuvonta siirtyy oikeusaputoimistojen järjestettäväksi.
Lähimpänä oleva oikeusaputoimisto ja sen sähköpostiosoite on 1.1.2019 alkaen:
Lapin oikeusaputoimisto
lappi.velkaneuvonta@oikeus.fi
puh:0295661567 (1.1.2019 alkaen)

Voit vapaasti valita, mihin oikeusaputoimistoon otat jatkossa yhteyttä. Muiden oikeusaputoimistojen yhteystiedot löydät oikeus.fi -verkkosivulta oikeusapu -valikosta eli osoitteesta https://oikeus.fi/oikeusapu/fi/index/yhteystiedot.html, jossa ilmoitetaan myöhemmin myös talous- ja velkaneuvonnan puhelinnumerot.


Talous- ja velkaneuvonnan tavoitteena on auttaa asiakasta saavuttamaan tasapainoinen talous. Toiminnan lähtökohtana on asiakkaan oman toiminnan ja päätöksenteon tukeminen.


Talous- ja velkaneuvonnassa:
• annetaan tietoja ja neuvontaa talouden ja velkojen hoidosta ja taloudenpidon suunnittelusta
• selvitetään ylivelkaantuneiden omaan talouteen liittyvien ongelmien ratkaisumahdollisuuksia ja avustetaan asiakkaita järjestelemään velkoja tavoitteena tehdä velkojien kanssa sovintoratkaisu
• avustetaan ylivelkaantuneita haettaessa tuomioistuimesta yksityishenkilön velkajärjestelyä tai Takuusäätiön takausta
• avustetaan velkajärjestelyn maksuohjelman muutosasioissa ja maksukyvyn parantuessa laadittavissa lisätilityslaskelmissa
• ohjataan tarvittaessa velallisia hakemaan muuta oikeudellista apua
Talous- ja velkaneuvonnan palvelut ovat maksuttomina.

Ekonomi- och skuldrådgivningen till rättshjälpsbyråerna 2019

Från början av 2019 övergår ordnande av ekonomi- och skuldrådgivning till rättshjälpsbyråerna.

Närmaste rättshjälpsbyrå och dess e-postadress är from. 1.1.2019

Lapplands rättshjälpsbyrå
lappi.velkaneuvonta@oikeus.fi

Du kan fritt välja vilken rättshjälpsbyrå du i fortsättningen tar kontakt med. Övriga rättshjälpsbyråernas kontaktuppgifter hittar du på oikeus.fi –nätsidan under rättshjälp –menyn dvs på adressen https://oikeus.fi/oikeusapu/sv/index/yhteystiedot.html, var det senare även kommer att meddelas ekonomi- och skuldrådgivningens telefonnummer.

Ekonomi- och skuldrådgivningens syfte är att hjälpa klienten att uppnå en balanserad ekonomi. Utgångspunkten för verksamheten är att stöda klientens egen verksamhet och beslutsfattande.
På ekonomi- och skuldrådgivningen:
• ges uppgifter och information om hur man kan sköta ekonomin och skulder samt om planering av ekonomin
• tas reda på möjligheter att lösa problem i anslutning till den överskuldsattas egen ekonomi samt biträds klienterna att arrangera sina skulder med mål att uppnå en förlikning med borgenärerna
• biträds överskuldsatta vid ansökande om skuldsanering för privatpersoner från domstolen eller Garantistiftelsens borgen
• biträds vid ändringar av betalningsprogram samt vid tilläggsprestationskalkyler som upprättas då när betalningsförmågan blivit bättre
• hänvisas gäldenären vid behov att söka annan juridisk hjälp

Ekonomi- och skuldrådgivningens service är gratis.