Suomen hallituksen linjaukset ja niiden vaikutukset toimintaan Inarin kunnassa

27.03.2020

Tiedote julkaistu 17.3.2020

Inarin kunnan tiedote koskien Suomen hallituksen linjauksia 16.3.2020 ja niiden vaikutukset toimintaan Inarin kunnassa

Aanaar kieldâ tiäđáttâs mii kuáská Suomâ haldâttâs linjimáid 16.3.2020 já tai vaikuttâsah tooimân Aanaar kieldâst

Valtioneuvoston saamenkielinen tiedottaminen

Suomen hallitus linjasi 16. maaliskuuta 2020 lisätoimenpiteistä koronavirustilanteen hoitamiseksi Suomessa. Linjattujen toimenpiteiden tarkoituksena on suojata väestöä sekä turvata yhteiskunnan ja talouselämän toiminta. Linjaukset ovat voimassa 13. huhtikuuta 2020 asti. Hallitus on todennut yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa, että maassa vallitsee koronavirustilanteen vuoksi poikkeusolot. Suomen hallitus vie esityksen poikkeustilalakien käyttöönotosta tänään 17.3.2020 eduskuntaan.

Kunnan poikkeusolojen johtoryhmä on kunnanjohtajan johdolla käynyt 17.3.2020 hallituksen linjaukset läpi ja antaa seuraavat Inarin kuntaa koskevat ohjeet:

Hallituksen linjaamat toimenpiteet ja niiden mukaiset Inarin kunnan toimenpiteet, jotka otetaan käyttöön.

Varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ja niiden yhteydessä järjestettävä esiopetus pidetään toiminnassa. Näin turvataan yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstön lasten pääsy varhaiskasvatukseen ja mahdollistetaan vanhemmille työssäkäynti. Valtioneuvosto linjaa, että ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät niin.


-Linjauksiin liittyen Inarin kunta järjestää jatkossakin varhaiskasvatusta ja esiopetusta hallituksen linjausten mukaisesti.
Varhaiskasvatuksen osalta Inarin kunta kehottaa hallituksen linjauksen mukaisesti, että huoltajat joilla on mahdollisuus pitää lapsi/lapset kotona, eivät tuo lasta varhaiskasvatuspalveluun toistaiseksi. Tällä varaudutaan henkilöstön riittävyyteen sairastumisten varalta. Kunta myöntää maksuvapautuksen siitä päivästä alkaen, kun asiasta tehdään kirjallinen ilmoitus varhaiskasvatustoimistoon esim. sähköpostilla
Ilmoituksessa tulee olla päivämäärä, mistä alkaen lapsi jää pois hoitopaikasta sekä poissaolon kesto. Poissaoloa voi tarvittaessa jatkaa tilanteen mukaan. Ilmoitukset pyydetään lähettämään sähköpostitse (sekä tiedoksi lapsen hoitoryhmään): pirkko.saarela@inari.fi, krista.kansala@inari.fi Mikäli lapsenne sairastuu, on tärkeää, että myös sisarukset hoidetaan kotona.
Palveluita käyttäviä asiakkaita tiedotetaan tarkemmin asiasta. Lisätietoja antaa varhaiskasvatuksen johtaja Pirkko Saarela, puh. 040 744 1259, pirkko.saarela@inari.fi


Koulujen, oppilaitosten, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen sekä kansalaisopistojen ja muun vapaan sivistystyön tilat suljetaan ja lähiopetus niissä keskeytetään. Poikkeuksellisesti kuitenkin järjestetään koulussa järjestettävä esiopetus sekä perusopetuksen 1-3 luokkien lähiopetus niiden vanhempien lapsille, jotka työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla ja myös muille tarpeen mukaan. Lisäksi poikkeuksena järjestetään erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden lähiopetus sitä tarvitseville, kuitenkin niin että ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät näin. Edellä mainitut järjestelyt tulevat voimaan keskiviikkona 18.3.2020.

Inarin kunta noudattaa valtioneuvoston antamia ohjeita. Tiistaina 17.3.2020 pidämme Inarin kunnan edellä mainitut yksiköt kuvatut yksiköt normaalisti auki tarvittavien etäopetukseen liittyvien siirtymäjärjestelyjen suorittamiseksi. Palveluiden piirissä olevia asiakkaita tiedotetaan erikseen Wilman kautta.

- Poikkeusryhmien osalta opetus tullaan turvaamaan valtion edellyttämällä tavalla. Tarpeista poikkeusryhmien opetuksen järjestämiseen on kysytty oppilaiden vanhemmilta Wilman kautta.

- Lisätietoja: sivistysjohtaja Ilkka Korhonen, puh. 0400 131 231, ilkka.korhonen@inari.fi

Lähiopetuksen sijaan kaikkien yliopistojen, ammattikorkeakoulujen sekä ammatillisen koulutuksen, lukiokoulutuksen ja perusopetuksen järjestäjien opetus ja ohjaus järjestetään mahdollisimman laajalti vaihtoehtoisilla tavoilla, muun muassa etäopiskelua, erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä ja -ratkaisuja sekä tarvittaessa itsenäistä opiskelua hyödyntäen.

Inarin kunta siirtyy perusopetuksen ja lukion osalta em. opetusjärjestelyihin 18.3.2020 alkaen, pois lukien aiemmin mainitut poikkeusryhmät.

Ylioppilastutkinnon kokeet toteutetaan 13.3.2020 julkaistussa tiivistetyssä aikataulussa 23.3.2020 mennessä huomioiden terveysviranomaisten antamat määräykset.

Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto on keskitetty Ivalossa terveyskeskukseen, Inarissa Sajokseen, Sevettijärvellä terveydenhoitajien tiloissa. Yhteydenotto etukäteen puhelimitse terveydenhoitajaan tai Wilman kautta.

Lisätietoja: sivistysjohtaja Ilkka Korhonen, puh. 0400 131 231, ilkka.korhonen@inari.fi
Ivalon lukion rehtori Ulla Hynönen, puh. 040 5611 357 ulla.hynonen@inari.fi

Rajoitetaan julkiset kokoontumiset kymmeneen henkilöön ja suositellaan välttämään tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla.

- Kunta odottaa asian osalta tarkempia ohjeita, jonka jälkeen annamme tarvittaessa toimintaohjeen.

Suljetaan valtion ja kuntien museot, teatterit, Kansallisooppera, kulttuuritalot, kirjastot, kirjastoautot, Kansallisarkiston asiakas- ja tutkijasalipalvelut, harrastustilat ja –paikat, uimahallit ja muut urheilutilat, nuorisotilat, kerhotilat, järjestöjen kokoontumistilat, vanhusten päivätoiminta, kuntouttava työtoiminta ja työkeskukset. Suositellaan yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden sekä uskonnollisten yhteisöjen toimivan samoin.

Suurin osa Inarin kunnan toiminnoista on suljettu jo 16.3. alkaen. Keskiviikosta 18.3. alkaen suljettuna ovat kaikki muutkin toiminnot, kuten kirjastotoiminnot, kuntouttava työtoiminta, toimintakeskus ja päiväkeskus Valkama. Kunnantalon ovet suljetaan samoin alkaen 18.3. Palvelemme edelleen sähköpostitse ja puhelimitse. Sosiaalipäivystys toimii klo 8-16 puh. 040 351 4150.

- Lisätietoja: hallintojohtaja Mari Palolahti, puh. 040 522 1214, mari.palolahti@inari.fi

Vierailukielto on voimassa vanhusten ja muiden riskiryhmien asumispalveluyksiköissä.

Kielletään ulkopuolisten vierailut hoitolaitoksissa, terveydenhuollon yksiköissä ja sairaaloissa pois lukien tapauskohtaisesti arvioiden kriittisesti sairaiden ja lasten oireettomat läheiset, saattohoidossa olevien läheiset sekä puoliso tai tukihenkilö synnytysosastolla.

Julkisen sektorin työnantajat määräävät ne julkisen sektorin työntekijät etätyöhön, joiden työtehtävät sen mahdollistavat.

- Inarin kunta tulee antamaan etätyöohjeet ja määräykset asian osalta. Työntekijöitä tiedotetaan erikseen asiasta.

- Lisätietoja: hallintojohtaja Mari Palolahti, puh. 040 522 1214, mari.palolahti@inari.fi

Toimintaohjeena yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan (karanteenia vastaavat olosuhteet), pois lukien kansanedustajat, valtiojohto ja kunnalliset luottamushenkilöt.

- Inarin kunta kehottaa kaikkia yli 70-vuotiaita toimimaan valtion ohjeistuksen mukaisesti. Kunta käy yhdessä eri toimijoiden kanssa läpi tilannetta ja järjestää tarvittavat tukipalvelut ikäihmisille.

- Lisätietoja: sosiaali- ja terveysjohtaja Jaakko Seppänen, puh. 040 518 9059, jaakko.seppanen@inari.fi

Lisätään sosiaali- ja terveydenhuollon kapasiteettia julkisella ja yksityisellä sektorilla. Samanaikaisesti vähennetään kiireetöntä toimintaa. Yksityisen sektorin kapasiteetti otetaan yhteiseen käyttöön tarpeen mukaan. Samaan aikaan joustetaan lakisääteisistä määräajoista ja velvoitteista. Kasvatetaan korona-testauskapasiteettia. THL tukee alueita tältä osin.

Kriittisen henkilöstön osalta poiketaan työaikalain ja vuosilomalain säännöksistä sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Varaudutaan velvoittamaan erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sisäisen turvallisuuden koulutettuja ammattihenkilöitä tarpeen mukaan töihin.

Ihmisten liikkumista voidaan rajoittaa henkeä ja terveyttä uhkaavan vakavan vaaran vuoksi.


Kansanterveyden ja terveysturvallisuuden vuoksi aloitetaan valmistelu Suomen rajojen sulkemiseksi pikaisella aikataululla kansainvälisiä velvoitteita noudattaen. Keskeytetään matkustaja- ja henkilöliikenne Suomeen niin pian kuin mahdollista, lukuun ottamatta Suomen kansalaisten ja Suomessa asuvien henkilöiden paluuta. Suomen kansalaisten ja Suomessa asuvien henkilöiden ei pidä matkustaa ulkomaille. Suomalaisille matkailijoille suositellaan välitöntä paluuta Suomeen. Pohjois- ja länsirajan yli sallitaan välttämätön työssäkäynti ja muu välttämätön asiointi. Tavara- ja rahtiliikenne jatkuu normaalisti.

- Inarin kunta seuraa valtion toimia edellä kuvatuissa linjauksissa ja ohjeita asiassa ja toimii tarpeen mukaan.

Ulkomailta palaavat suomalaiset ja Suomessa pysyvästi asuvat henkilöt ohjataan kahden viikon karanteenia vastaaviin olosuhteisiin.

- Inarin kunta toimii valtion ohjeistuksen mukaisesti kunnan henkilöstön sekä kunnan palveluiden piirissä olevien henkilöiden osalta (esimerkiksi varhaiskasvatuksessa olevat lapset ja koululaiset) alkaen 16.3.2020. Lisäksi kunta suosittaa kaikkia muita toimimaan valtion ohjeistuksen mukaan.

Ulkomailta palaavien tulee sopia työhön paluunsa ajankohdasta ja kahden viikon poissaolosta yhdessä työnantajansa kanssa.

- Inarin kuntakonserni toimii valtion ohjeistuksen mukaisesti kuntakonsernin henkilöstön sekä kunnan palveluiden piirissä olevien henkilöiden osalta. Lisäksi kunta suosittaa kaikki muita toimimaan valtion ohjeistuksen mukaan.

Kunnan poikkeusolojen johtoryhmä seuraa tilannetta ja on nopeassa kokoontumisvalmiudessa. Inarin kunnassa siirrytään poikkeusolojen mukaiseen johtamiseen valmiuslakien käyttöönoton myötä. Kunnanhallitus on delegointipäätöksellään 16.3.2020 § 58 siirtänyt erityistoimivaltaa kunnanjohtajalle poikkeusolojen ajaksi. Ohjeet tarkentuvat lähitulevaisuudessa. Tiedotteita tullaan päivittämään tilanteen kehittyessä. Inarin kunta tiedottaa ensisijaisesti kotisivullaan www.inari.fi

Inarin kunta kehottaa kuntalaisiaan ja alueella oleskelevia noudattamaan tarkasti viranomaisten antamia ohjeita sekä avustamaan ja huomioimaan toisia käyttäytymisessään. Poikkeavassa tilanteessa jokainen henkilö voi omilla toimillaan tukea yhteiskunnan selviämistä kriisitilanteesta. Tilanne vaatii poikkeuksellista joustavuutta ja vastuuntuntoa kaikilta kansalaisilta.

Ivalossa 17.3.2020

Toni K. Laine
kunnanjohtaja
toni.k.laine@inari.fi
puh. 040 594 3253
Inarin kunta

Lisätietoja:

Jaakko Seppänen
Sosiaali- ja terveysjohtaja
jaakko.seppanen@inari.fi
puh. 040 518 9059


Ilkka Korhonen
Sivistysjohtaja
ilkka.korhonen@inari.fi
puh. 0400 131 231

Mari Palolahti
Hallintojohtaja
mari.palolahti@inari.fi
puh. 040 522 1214

Arto Leppälä
Tekninen johtaja
arto.leppala@inari.fi
puh. 0400 692 363

Kommentointi

Otsikko:
Sähköposti:
Kommentti: