Sivistyslautakunnan tiedote Inarin koulun saamenkielisestä opetuksesta

julkaistu: ma 28.11.2016 klo 10:22


LEHDISTÖTIEDOTE 23.11.2016
Inarin kunnan sivistyslautakunta


Julkisuudessa Inarin koulun saamenkielisestä opetuksesta kerrottujen epätarkkojen, virheellisten ja osin harhaanjohtavien tietojen vuoksi seuraavat tarkennukset:

1. Inarin koulussa saamenkielisessä opetuksessa käytetään sijaisena ensisijaisesti saamenkielisiä opetta­jia. Sijaiset pyritään järjestämään ensin koulun sisältä, mikäli se on mahdollista. Sen jälkeen haetaan sijaista koulun ulkopuolelta ja viimekädessä siten, että saamenkielisten lasten opettajana toimisi vähän tai ei ollenkaan saamenkieltä hallitseva henkilö. Samaan aikaan arvioidaan myös sijai­sen soveltuvuus opetustehtäviin tai koulunkäynninohjaajan tehtäviin. Asia on todennettavissa kun­nan palkkausjärjestelmästä koskien opettajien sijaisuuksia.

 

2.Inarin koululla ei ole palkattu yhtään saamenkielistä opettajaa huonommilla ehdoilla kuin suomenkieli­siä opettajia. Suomenkielistä, inarinsaamenkielistä ja pohjoissaamenkielistä esiopetta­jaa haettiin viime keväänä 83 %:lla työajalla, joista inarinsaamenkielistä ja pohjoissaamenkielistä esiopettajaa ensimmäisen kerran. Aikaisemmin saamenkielisiä opettajia on aina haettu täydellä työajalla. Tällä hetkellä Inarin koulussa on vain yksi opettaja vajaalla työajalla, ja hän on suomen­kielisessä esiopetuksessa.

 

3. Inarin koulussa työskentelee kaksi suomenkielistä erityisopettajaa. Kummallakin heistä on pitkä ja laaja työkokemus erityispedagogiikasta. Heitä on mahdollista ja suotavaa käyttää sisäisinä asiantun­tijakonsultteina, kuten on tehty. Tämä tarkoittaa sitä, että oman koulun erityisopettaja tukee ja neuvoo saamenkielistä opettajaa niissä asioissa, jotka liittyvät tehostettua tai erityistä tukea tarvit­sevan oppilaan oppimisvalmiuksiin tai opetusmenetelmiin. Meillä ei ole tietoa, että saamenkielisen erityisopetuksen puuttuminen olisi johtanut erilaisista oppimisvaikeuksista kärsivien saamenkielis­ten oppilaiden ongelmien kasautumiseen.

 

4. Inarin koulussa saamenkielisen opetuksen oppiaineet, oppilasmäärät ja tuntimäärät ovat kasvaneet koko ajan. Lukuvuonna 2015–2016 inarinsaamenkielisessä opetuksessa oppilaita oli 25 ja pohjois­saamenkielisessä 30. Vuonna 2015 inarinsaamenkielistä opetusta annettiin noin 60 tuntia viikossa ja pohjoissaamenkielistä opetusta noin 80 tuntia viikossa. Nyt jo tiedetään, että lukuvuonna 2016–2017 saamenkielisen opetuksen tuntimäärät ovat vielä suuremmat kuin lukuvuonna 2015–2016 ja suuremmat kuin minään vuonna aikaisemmin. Voidaan hyvin todeta, että koulukielenä saamen kieli on vahvistunut niin Inarin koulussa kuin koko Inarin kunnassa.

 

5. Sivistyslautakunta tekee edelleenkin parhaansa koko Inarin koululaitoksen, myös sen saamenkieli­sen opetuksen kehittämiseksi. Tässä työssä ensisijaisena työkaluna on uusi opetussuunnitelma, jota noudatetaan kaikissa Inarin kunnan kouluissa.


Miten tähän asti ja tästä eteenpäin:

 

Saamelaiskäräjät lähetti Heikki Palton ja Ulla Aikio-Puoskarin allekirjoittaman selvityksen ja esityk­sen koskien saamen kielten asemaa ja saamenkielisen opetuksen tilannetta Inarin koulussa Inarin kunnan sivistyslautakunnalle, sivistysjohtajalle ja Inarin koulun rehtorille 29.9.2016.

 

Vanhempien kannanotto koskien saamenkielisen opetuksen järjestämistä Inarin kirkonkylän kou­lussa, jonka oli allekirjoittanut 28 huoltajaa, saapui kuntaan sähköpostitse 3.10.2016. Vanhempien kannanotto oli lähetetty sivistyslautakunnan jäsenille, valtuuston puheenjohtaja Anu Avaskarille, kunnanjohtaja Jyrki Hyttiselle, yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiälle, lapsiasiavaltuutettu Tuo­mas Kurttilalle, Lapin aluehallintoviraston ylitarkastaja Kari Torikalle ja Saamelaiskäräjien koulutus­sihteeri Ulla Aikio-Puoskarille.

 

Ylen uutisissa julkaistiin 28.10.2016, ennen kuin sivistyslautakunta oli antanut vastineensa Saamelaiskäräjille tai vanhemmille, uutinen, jonka otsikkona oli:
Kouluympäristö ei tue saamen kieltä – vanhemmat huolissaan lastensa äidinkielen taidosta.

Tämän jälkeen keskustelu – asiallinen ja asiaton – kiihtyi sosiaalisessa mediassa, ja levisi runsaasti virheellistä tietoa.

 

Sivistysjohtajan ja Inarin koulun rehtorin allekirjoittama vastine Saamelaiskäräjien selvitykseen ja esi­tykseen sekä vanhempien kannanottoon koskien saamen kielen asemaa ja saamenkielisen ope­tuksen tilannetta Inarin koulussa hyväksyttiin sivistyslautakunnassa 9.11.2016.

 

Sivistyslautakunta, sivistysjohtaja ja Inarin koulun rehtori kartoittavat Inarin koulun tilannetta koko ajan. Tavoitteena on, että keväällä 2017 Inarin koulu järjestää opetusta käsittelevän laajemman tilaisuuden.

 

Sivistyslautakunta ja opetuksen järjestäjä painottavat velvollisuuttaan noudattaa valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti laadittuja paikallisia opetussuunnitelmia. Inarin kunnan perusopetuksessa painottuvat äidinkielet (suomi, Inarin-, pohjois- ja koltansaame), kädentaitojen harjoitteleminen kestävää kehitystä kunnioittaen ja lähiluontoa hyödyntäen, luonto sekä kulttuurinen monimuotoisuus. 

Kommentointi

Otsikko:
Sähköposti:
Kommentti: