Romuajoneuvojen epäasiallisen säilytyksen tehostettu valvonta/ Tilaa nouto 17.6.mennessä

05.06.2020

Arktisen Lapin ympäristönsuojelu tiedottaa:

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAINEN VALVOO TEHOSTETUSTI ROMUAJONEUVOJEN EPÄASIALLISTA SÄILYTYSTÄ (pdf)

Romuajoneuvo on jätettä ja kunnoltaan sellainen, jolla ei käytännössä ole romuarvoa suurempaa käypää arvoa. Jätelain mukaan jäte on ainetta tai esine, jonka sen haltija on poistanut tai aikoo poistaa käytöstä, tai on velvollinen poistamaan käytöstä. Jätelaissa olevan roskaamiskiellon mukaan ympäristöön ei saa jättää jätettä, hylätä konetta, laitetta tai ajoneuvoa siten, että siitä voi aiheutua epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä tai loukkaantumisen vaaraa. Li-säksi ympäristönsuojelulaissa oleva maaperän ja pohjaveden pilaamiskielto koskee myös romuajo-neuvojen säilytystä.

Romuajoneuvojen asiaton varastointi voi aiheuttaa pilaantumisvaaraa maaperälle ja pohjavesille. Romuajoneuvoista voi vuotaa öljyjä, polttoaineita ja muita nesteitä maaperään ja edelleen pohjave-teen. Akkujen huolimaton varastointi voi aiheuttaa raskasmetallipäästöjä, kuten lyijy-, sinkki- tai ku-paripäästöjä. Romuajoneuvojen varastointipaikassa on oltava vähintään nestetiiviiksi pinnoitettu alue, joka on varustettu nestevuotojen keräysjärjestelmällä ja öljynerottimilla, sekä asianmukainen jäte- ja valumavesien käsittelylaitteisto. Romuajoneuvojen varastointi on ympäristöluvan varaista toi-mintaa.

Romuajoneuvo tulee luovuttaa vastaanottajalle, jolla on lupa vastaanottaa kyseistä jätettä. Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Lapeco järjestää vuosittain virallisen romuajoneuvojen ecoNOUTO-vas-taanottopalvelun koko toimialueellaan. Romuajoneuvon maksuttoman noudon omalta pihaltaan voi tilata Lapecon asiakaspalvelusta (puh. 040 3511771 klo 9-15.30 tai asiakaspalvelu@lapeco.fi)

17.6.2020 mennessä. EcoNOUTO ja muiden jätteiden keräys ecoKIERROS toteutetaan 22.6.-23.7.2020.

Ympäristönsuojeluviranomainen valvoo romuajoneuvojen epäasiallista säilytystä sekä roskaamis-kiellon noudattamista erityisesti Lapecon ecoNOUTO-palvelun jälkeen loppukesän ja syksyn 2020 aikana Sodankylässä, Inarissa, Muoniossa, Enontekiöllä ja Utsjoella. Ympäristönsuojeluviranomai-nen voi tarvittaessa antaa kirjallisen määräyksen kiinteistön siistimisestä. Jos roskaajaa ei saada selville, kiinteistön haltija voidaan velvoittaa siistimään alueensa, vaikka tämä ei omistaisikaan ky-seisiä romuajoneuvoja. Jollei siistimistä tehdä määräaikaan mennessä, valvontaviranomainen voi tehostaa antamaansa määräystä uhkasakolla tai uhalla, että tekemättä jätetty toimenpide teetetään laiminlyöjän kustannuksella. Ympäristönsuojeluviranomainen tekee tarvittaessa roskaantuneista alueista tutkintapyynnön poliisille.

Lisätietoja saat oman alueesi ympäristötarkastajalta. Yhteystiedot osoitteessa www.arktisenlapinys.fi