Kuntavaalit 2017

julkaistu: ma 06.02.2017 klo 14:49


Suomessa toimitetaan seuraavat yleiset valtakunnalliset vaalit:

 

kuntavaalit joka neljäs vuosi (seuraavat vuonna 2017)
tasavallan presidentin vaali joka kuudes vuosi (seuraava vuonna 2018)
eduskuntavaalit joka neljäs vuosi (seuraavat vuonna 2019)
europarlamenttivaalit joka viides vuosi (seuraavat vuonna 2019)

 

Kuntavaalit 2017

Kuntavaaleissa valittavat kuntien valtuustot päättävät kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä kunnallisten palveluiden käyttämisestä. Valtuusto on kunnan ylintä päätösvaltaa käyttävä toimielin. Vuoden 2017 kuntavaaleissa Inarin kunnan valtuustoon valitaan 27 valtuutettua ja heille varavaltuutetut. Valtuuston toimikausi alkaa 1.6.2017.

 

Kuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 9.4.2017.

Ennakkoäänestyksen ajanjakso on 29.3.- 4.4.2017. Inarin kunnan yleisten ennakkoäänestyspaikkojen osoitteet ja aukioloajat löytyvät alla olevasta linkistä.

Kuntavaalien 2017 yleiset ennakkoäänestyspaikat Inarin kunnassa

 

Äänioikeus

Kuntavaaleissa äänioikeutettu on jokainen viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttävä henkilö, joka on
a) Suomen tai muun EU:n jäsenvaltion taikka Islannin tai Norjan kansalainen ja jonka kotikunta kyseinen kunta on 17.2. päivän päättyessä tai
b) muun valtion kansalainen, jonka kotikunta kyseinen kunta on 17.2. ollut yhtäjaksoisesti kotikunta Suomessa kahden vuoden ajan tai
c) EU:n tai Suomessa toimivan kansainvälisen järjestön palveluksessa ja jolla on asuinpaikka kyseissä kunnassa 17.2. ja hänen tietonsa on talletettu hänen pyynnöstään väestötietojärjestelmään ja että hän on kirjallisesti ilmoittanut maistraatille viimeistään 16.2. haluavansa käyttää ääniokeuttaan kuntavaaleissa.

 

Ehdokasasettelu

Ehdokkaita kuntavaaleissa voivat asettaa puoluerekisterissä olevat puolueet sekä äänioikeutettujen perustamat valitsijayhdistykset.

Kukin puolue voi asettaa kunnassa enintään valittavien valtuutettujen puolitoistakertaisen määrän ehdokkaita. Puolueet voivat muodostaa keskenään vaaliliittoja. Vaaliliiton muodostaneiden puolueiden ehdokkaiden yhteismäärä saa kuitenkin olla enintään sama kuin yksittäisen puolueen ehdokkaiden enimmäismäärä. Valitsijayhdistyksen yhden ehdokkaan asettamiseksi voi perustaa vähintään 10 Inarin kunnassa äänioikeutettua henkilöä. Valitsijayhdistykset voivat muodostaa yhteislistoja, joissa kussakin voi olla enintään valittavien valtuutettujen puolitoistakertainen määrä ehdokkaita.

Puolueen ja valitsijayhdistyksen tulee toimittaa ehdokaslistansa (ehdokashakemuksensa) Inarin kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 28.2.2017 ennen kello 16. Samaan määräaikaan mennessä keskusvaalilautakunnalle on toimitettava myös ilmoitukset vaaliliitoista ja yhteislistoista. Keskusvaalilautakunta tutkii ehdokaslistat, erityisesti sen, että ehdokkaat ovat vaalikelpoisia, ja vahvistaa ehdokasasettelun 9.3.2017.

 

Puolue ja valitsijayhdistys voivat käyttää ehdokashakemuksen tekemisessä oikeusministeriön vahvistaman kaavan (313/2014) mukaan laadittuja lomakkeita. Oikeusministeriössä on laadittu ehdokasasettelulomakkeet Word- ja Pdf-muodossa.

Kuntavaalien 2017 ehdokasasettelulomakkeet

 

Oikeusministeriön vaalisivut

Tarkemmat tiedot vaaleista löydät oikeusministeriön vaalisivuilta koottu tietoa yleisistä vaaleista, kansanäänestyksistä, puolueista sekä kansalaisten osallistumisesta yleensä. Sivuilla julkaistaan myös vaalien tulostiedot ja muuta vaaleihin liittyvää tilastotietoa.

Inarin kunnan keskusvaalilautakunta

Vaalien toimittamisesta Inarin kunnassa vastaa keskusvaalilautakunta, Piiskuntie 2, 99800 Ivalo. Puhelin:040 723 0697 ja sähköposti: inari@inari.fi

 

Jäsen

Pj Pekka Välitalo

Vpj Aarre Vilponen

Kaisa Tanhua

Eila Kallioinen

Maijukka Pyykkö

 

Varajäsenet (kutsumajärjestyksessä)

1.Tapio Ulvinen

2.Hannele Kukkala

3.Eija Jääskeläinen

4.Kalervo Maununen

5.Juho Niskanen

 

Vuoden 2017 kuntavaaleissa keskusvaalilautakuntana toimii valtuuston vuoden 2013 alussa asettama keskusvaalilautakunta.

 

Kelpoisuus:
Jäsenten ja varajäsenten on oltava kuntalain mukaan vaalikelpoisia kunnan luottamustoimeen. Lisäksi sekä jäsenten että varajäsenten on mahdollisuuksien mukaan edustettava kunnassa edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. Jäsen, joka on ehdokkaana kuntavaaleissa, ei voi osallistua keskuslautakunnan työskentelyyn siitä lukien kun häntä koskeva ehdokashakemus on annettu lautakunnalle. 7(26)

Esteellisyys: Jäsenten ja varajäsenten esteellisyydestä on voimassa, mitä hallintolain 27-30 §:ssä säädetään. Tämä tarkoittaa käytännössä esimerkiksi sitä, että keskusvaalilautakunnan jäsenenä oleva ehdokkaan puoliso on esteellinen osallistumaan ehdokasasettelusta päättämiseen puolisoaan koskevan listan osalta, ennakkoäänten laskentaan, tarkastuslaskentaan ja vaalien tuloksen vahvistamiseen.

 

Kommentointi

Otsikko:
Sähköposti:
Kommentti: