Inarin kunnan tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2019

11.06.2020

Valtuusto hyväksyi vuoden 2019 tilinpäätöksen kokouksessaan 11.6.2020.

Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2019

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS KUNNAN TILINPÄÄTÖKSEEN VUODELTA 2019


Vuodesta 2019 muodostui kunnille taloudellisesti historiallisen vaikea. Verotulojen kertymiin liittyvää muutosta ei kuntataloudessa pystytty ennakoimaan, mikä johti monissa kunnissa erittäin haasteellisiin tilanteisiin. Inarin kunnan osalta tilanteesta selvittiin kuivin jaloin, vaikka verotulot jäivätkin merkittävästi arvioidusta. Verotuloissa poikkeama kohdistui kunnallisveroon, jota kertyi n. 1,1 milj. euroa arvioitua vähemmän. Vuonna 2019 verotuloja kertyi kaikkiaan n. 27,653 milj. euroa, mikä on 3,4 % vähemmän talousarvioon verrattuna ja 1,2 % vähemmän vuoteen 2018 verrattuna. Kertymävaje johtui lähinnä uudesta ennakonpidätys-tavasta ja valtakunnallisen tulorekisterin ilmoitusongelmista. Kiinteistöveron tuotto oli kuitenkin selkeässä nousussa (+153 te talousarvioon nähden) ja yhteisövero pitkälti ennallaan viime vuoteen nähden.

Valtionosuuksia kertyi n. 0,27 milj. euroa arvioitua enemmän, mutta silti vähemmän kuin viime vuonna. Kertymään on ollut vaikuttamassa myös osan vuoden 2020 valtionosuuden siirto vuodelle 2019 paikkaamaan kuntien verotulovajeesta johtuvia ongelmia. Valtionosuuksien osalta trendi on kuitenkin edelleen huolestuttava ja ennakoidut velvoitteet kunnille sekä niiden laskennalliset kompensaatiot varsin epäselvät.

Palveluiden ostoissa sekä saavutetuilla säästöillä onnistuttiin merkittävästi korjaamaan syntynyttä verotulovajetta. Lisäksi tulokseen on vaikuttanut mm. hankkeiden siirtyminen vuodelle eteenpäin, esimerkiksi Inarin kirkonkylän liikenneympäristön kehittämishankkeen osalta. Kunnan kohtuullinen tulos vuodelta 2019, n. 279 te muodostuikin pitkälti toimintakatteen alituksesta. Koko kunnan osalta toimintakate oli n. 49,5 milj. euroa, eli n. 1,2 milj. euroa vähemmän kuin muutetussa talousarviossa 2019. Kunnan lainakanta säilyi pitkälti ennallaan 12,83 milj. euroa tasolla (12,73 me 2018) ollen 1860 euroa/asukas.

Investointien osalta nettoinvestointien taso oli n. 4,26 milj. euroa. Investointitarpeet jatkuvat edelleen runsaina. Investoinneissa merkittäviä olivat mm. uusi päiväkoti Saariselälle, kirkonkylän uusi torialue keskustaan sekä Inarin koulun lisätilat. Lisäksi toteutettiin merkittäviä tiestöön ja päällystykseen suunnattuja investointeja eri puolilla kuntaa sekä mm. jäähdytysjärjestelmä Männikön palvelukotiin Ivalossa.

Kuntakonsernin kokonaistulos oli jälleen positiivinen, asettuen n. 2 milj. euroa ylijäämäiseksi. Kuntakonsernin lainakanta kuitenkin nousi 6612 euroon/asukas johtuen pääasiassa kunnan sekä Inarin Vuokra-asunnot Oy:n korjausvelan purkamisesta ja siten peruskorjaus- ja uusinvestoinneista kiinteistökantaan. Konsernin lainakanta oli siten tilinpäätöksessä n. 45,62 milj. euroa. Konsernin osalta vuosikate oli 8,561 milj. euroa ja investointimenot (netto) olivat 17,1 milj. euroa. Pienempien konserniyhtiöiden taloudenhallintaan kiinnitetään erityistä huomiota vuonna 2020. Saariselän yhtiöiden sekä Kalottikeskussäätiön osalta tilanteen voidaan odottaa parantuvan odotettavissa olevien kiinteistökauppojen myötä. Alaskirjausriskejä on kuitenkin todennäköisesti realisoitumassa. Tähän vastaamisessa auttaa kuitenkin kuntakonsernitaseen kertyneen yli-jäämän määrä, lähes 27,7 milj. euroa.

Kokonaisuutena aluetalouden kehitys jatkui positiivisella uralla ja investointihalukkuutta kuntaan oli edelleen runsaasti vuonna 2019. Tämä näkyi myös maankäytössä ja maanmyyntituloissa, jotka ylittyivät nettona yli 0,262 milj. euroa. Inarin kunnan taloudellinen tulevaisuus on pitkälti riippuvainen uusien investointien ja uusien työpaikkojen syntymisestä. Ikääntymiskehitys on valtakunnallisesti ja myös Inarissa varsin huolestuttava. Väestöllinen huoltosuhde on heikentymässä erityisesti vuosien 2025-2035 välillä. Positiivista huoltosuhdetta arvioitaessa kuitenkin on, että lasten ja nuorten määrä näyttää kasvavan maltillisesti. Kunnan väestömäärä on pysynyt pitkälti ennallaan vuoteen 2018 nähden (ennakkoväkiluku tammikuu 2020, 6922), uusien vuokra-asuntojen tarve on edelleen nähtävissä merkittävimmäksi esteeksi väestönkasvulle, sillä työpaikkoja on ollut tarjolla runsaasti. Keskimääräinen työttömyysaste väheni edelleen, ollen 2019 keskiarvoltaan 11,3 % ja vastaavan luvun ollessa vuonna 2018 11,6 %. Merkittävää on pitkäaikaistyöttömien määrän väheneminen yli 80 henkilöstä noin 60 henkilöön.

Vuosi 2019 oli monella tapaa haasteellinen, mutta Inarin kunta selvisi siitä kohtuullisen hyvin. Korjausvelan purkaminen eteni ja työskentely asian parissa jatkuu vuonna 2020. Uuden kuntastrategian myötä toiminta on saanut vankan perustan, jota täydennetään erilaisilla, mm. maapolitiikkaan ja organisaatioon liittyvillä ohjelmilla. Tavoitteena on kääntää kuntaorganisaatiota vähitellen uuteen asentoon, joka kestää myös ikääntymisen mukanaan tuomat haasteet. Kehityksen ennakointi on kuitenkin hankalaa. Erilaiset negatiiviset ilmiöt, kuten koronavirus saattavat muuttaa merkittävästi talouden dynamiikkaa niin maailmanlaajuisesti kuin paikallisestikin. Tärkeää onkin tunnistaa myös kunnallistalouden vahvat kytkökset maailmantaloudellisiin ja valtakunnallisiin ongelmiin.

Kiitän kuntakonsernin henkilöstöä, johtoryhmää sekä eri tehtävissä toimineita luottamushenkilöitä lämpimästi vuodesta 2019 ja toivon, että työskentely jatkuu vakaassa ja vahvassa yhteishengessä myös vuonna 2020.

Toni K. Laine
kunnanjohtaja