Inarin kunnan talousarvio vuodelle 2020 ja talous-ja toimintasuunnitelma 2020-2022

16.12.2019

Kuva: Juha Tanhua

Valtuusto hyväksyi kokouksessaan 12.12.2019 Inarin kunnan talousarvion 2020 ja talous- ja toimintasuunnitelman vuosille 2020-2022. Pääset lukemaan suunnitelman seuraavasta linkistä.

Inarin kunnan talous- ja toimintasuunnitelma 2020-2022

Inarin kunnan tuloveroprosentti vuodelle 2020 on 19 %. Se on Lapin alhaisin.

Kunnanjohtajan katsaus

Kuntatalous koki valtakunnallisesti merkillisen notkahduksen vuonna 2019 verokorttiuudistuksen ja kansallisen tulorekisterin käyttöönotto-ongelmien myötä. Vaikka kansantalouden suhdanne on edelleen ollut myötätuulinen, vuosi 2020 sisältää monia avoimia kysymyksiä mm. verotulojen kertymisen osalta.

Inarin kunnan osalta verotuloja ennakoidaan kertyvän 2020 hieman yli 29 Me ja valtionosuuksia ennakoidaan kertyvän vuonna 2020 noin 25,35 Me. Merkittävänä tulevaisuusriskinä voidaan kuitenkin nähdä julkistalouden tilanteen kehittyminen ja mahdolliset heijastumiset mm. valtionosuuksiin. Vuoden 2020 vuosikate on talousarviossa kunnan osalta tällä hetkellä n. 2,269 milj. eu­roa. Vuosikate kattaa ensi vuoden suunnitelman mukaiset poistot. Suunnittelukaudella on va­rau­dut­tu myös lisäpoistoihin 0,5 milj. euroa vuotta kohti. Nämä poistot koh­dis­tu­vat heikkokuntoisiin kunnan omistamiin rakennuksiin ar­von­alen­tu­mi­si­na.

Investointiohjelma v. 2020 on kuluvan vuoden tapaan kohtalaisen ras­kas, n. 4,8 milj. euroa (brutto). Nettoinvestoinnit ovat n. 4 milj. euroa. Suun­nit­te­lu­vuo­sien kohdalla on ollut tarkoitus palata n. 2 milj. euron vuositasolle. Vuon­na 2021 tämä toteutuu, mutta vuonna 2022 investointitaso nousee jälleen taloussuunnitelmassa yli 4 milj. euroon.

Talousarviolainaa v. 2020 investointien rahoittamiseen on arvioitu otettavan 2,5 milj. euroa ja se on kohdistettu Tilapalvelu lii­ke­lai­tok­sel­le. Myös suunnitteluvuosille on suunniteltu lainanottoa miljoona eu­roa vuotta kohti. Kunnan kassatilanne heikkenee tilapäisesti ensi vuonna kuluvan vuoden tilanteesta, mutta vahvistuu jälleen seuraavina vuosina.

Tilikauden tulos v. 2020 koko kunnan osalta on tällä hetkellä muodostumassa alijäämäiseksi n. 0,150 Me. Suun­nit­te­lu­vuo­sien talous on tasapainossa, mikäli toimintakatteen kasvua pys­ty­tään hillitsemään. Suunnitteluvuosien talous tulisi kuitenkin pystyä rakentamaan merkittävästi ylijäämäisiksi lähivuosina, sillä mm. uusien koulu/monitoimitalorakennusten kustannukset alkavat juosta vuodesta 2022 eteenpäin ja väestön palvelutarpeet lisääntyvät mm. ikääntymisen seurauksena. Ratkaisuja on tehtävä lähiaikoina Ivalon koulukampus/monitoimitalohankkeen lisäksi myös Inarin koulun osalta, jonka suunnittelu käynnistyy vuonna 2020.

Alustavien laskelmien mukaan merkittävä uusien rakennusten leasing- ja palvelumaksukustannuksista leikkaantuu pois vanhoista ja väistö- tiloista luovuttaessa, mutta jäljelle jäävä osa on pystyttävä kattamaan joko talouskasvun, verotuksen kiristämisen tai talouden sopeuttamisen keinoin talouden pitämiseksi tasapainoisena. Pidemmällä aikavälillä myös erityisesti terveyskeskuksen peruskorjaus tai uudisrakentamistarpeet tulee ottaa toistaiseksi huomioon, vaikka sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus on edelleen kesken.

Positiivista Inarin kunnan näkökulmasta on erityisesti uusi väestöennuste, joka ennustaa Inarin väkiluvun nousevan lähivuosina yli 7000 asukkaaseen. Positiivinen väestökehitys vahvistaa kunnan elinvoimaa, mutta edellyttää edelleen myös työpaikkojen määrän lisääntymistä ja positiivisen investointitahdin jatkumista sekä päätöksenteon myönteistä suhtautumista taloudellisen toimeliaisuuden lisääntymiseen. Aluetalouden kehitys näyttääkin edelleen vakaalle ja positiiviselle, mikä selittyy myös osittain Inarin kunnan poikkeavalla elinkeinorakenteella. Pulaa ja kasvun esteitä on nähtävissä edelleen kuitenkin esimerkiksi asunnoissa, sillä huolimatta runsaasta asuntorakentamisesta kysyntää on erityisesti vuokra -asunnoille edelleen valtavasti. Asuntorakentaminen vaikuttaa kuitenkin jatkuvan positiivisessa suhdanteessa myös vuonna 2020, erityisiä kehittämistarpeita lähitulevaisuudessa liittyy erityisesti ikäihmisten asumiseen, joihin kunta paneutuu toiminnoissaan 2020 ja suunnitteluvuosien aikana.

Yhteenvetona todettakoon, että valtakunnallisesti kuntien taloudellinen tilanne on erityisen haastava, monelta osin jo kriisiytynyt huolimatta taloudellisesta korkeasuhdanteesta. Inarissa tilanne on vakaa ja näkymät positiivisia, mutta erityisesti toimintakatteen kasvun hillitseminen toimintoja läpikäymällä suunnitteluvuosina on äärimmäisen tärkeää eikä suuriin käyttötalousmenojen lisäyksiin ole varaa ottaen huomioon kunnan tulevaisuusinvestointien, kuten koulujen ja muiden palvelukiinteistöjen taloudellisen kantokyvyn ja tulevat ikääntymisen vaikutukset kunnan palvelurakenteeseen. Ensi vuoteen on kuitenkin hyvä lähteä uuden kuntastrategian puitteissa luottavaisin mielin.

Toni K. Laine

kunnanjohtaja

Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: