Tiedotteet ja kuulutukset

Kuntalain 108 §:n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu, sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla. Ilmoitusten on oltava yleisessä tietoverkossa 14 vuorokautta, jollei asian luonteesta muuta johdu. Ilmoituksen sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta edellä mainitun ajan kuluttua.

Ilmoitukset julkaistaan lisäksi harkinnan mukaisesti paikallislehti Inarilaisessa seuraavin poikkeuksin

 

A. Mikäli ilmoitus ei ehdi kuntalaisten luettavaksi hyvissä ajoin lehden harvan ilmestymisen tai muun syyn vuoksi, eikä lehdessä ole voitu ilmoitusta näin ollen julkaista, ei tämä ole esteenä toimenpiteen laillisuuteen nähden.

Jos ilmoitus on kooltaan niin suuri, ettei sitä kustannusten vuoksi ole taloudellista julkaista sanomalehdessä, voidaan ilmoitus toimittaa kuntalaisille muullakin tavoin.

B. Virkoja ja työsuhteita koskevat hakuilmoitukset niistä annettujen määräysten mukaan.

C. Viran tai työsuhteen hakuilmoitukset voidaan julkaista Inarilaisessa myöskin lyhennettynä siten, että ilmoituksessa mainitaan mikä virka tai toimi on haettavana ja että ilmoitus on kokonaan julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululla.

D. Kuntayhtymiä koskevat ilmoitukset julkaistaan ainoastaan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla.

E. Jos kunnanhallitus tai lautakunta katsoo tarpeelliseksi, voi ilmoituksen julkaista muissakin lehdissä. Ilmoituksen voi saattaa tiedoksi muullakin tavalla kuin julkaisemalla lehdessä.

 

Kuntalain 29 §:n mukaan kunnan toiminnasta on tiedotettava asukkaille, palvelujen käyttäjille, järjestöille ja muille yhteisöille. Kunnan tulee antaa riittävästi tietoja kunnan järjestämistä palveluista, taloudesta, kunnassa valmistelussa olevista asioista, niitä koskevista suunnitelmista, asioiden käsittelystä, tehdyistä päätöksistä ja päätösten vaikutuksista. Kunnan on tiedotettava, millä tavoin päätösten valmisteluun voi osallistua ja vaikuttaa.

Kunnan on huolehdittava, että toimielinten käsittelyyn tulevien asioiden valmistelusta annetaan esityslistan valmistuttua yleisen tiedonsaannin kannalta tarpeellisia tietoja yleisessä tietoverkossa. Viestinnässä on käytettävä selkeää ja ymmärrettävää kieltä ja otettava huomioon kunnan eri asukasryhmien tarpeet.

 

Täältä löydät toimielinten kokousten esityslistat ja pöytäkirjat

Kuulutukset