Lastenvalvojan palvelut

Voit olla yhteydessä lastenvalvojaan myös verkossa:
Perheoikeudellisten palveluiden neuvonta ja –asiointi

Lastenvalvojan tehtäviä:

Isyyden selvittäminen
Sopimukset lapsen huollosta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta
Elatusapu
Linkit

  • isyyden selvittäminen
  • lapsen huoltajuus
  • lapsen asuminen
  • lapsen tapaamisoikeudet
  • lapsen elatus (elatusapu ja elatustuki)

Lastenvalvojan palvelut ovat maksuttomia. Tapaamisaika tulee varata etukäteen.

Lastenvalvoja hoitaa avioliiton ulkopuolella syntyneiden lasten isyyden vahvistamiseen liittyvät asiat, sekä lasten huoltajuuteen, asumiseen ja tapaamisiin liittyvät asiat. Lastenvalvoja hoitaa myös lasten elatussopimusasiat.

 

Isyyden selvittäminen

Lapsella on oikeus molempiin vanhempiin. Lapsi saa isän joko vanhempien avioliiton tai isyyden vahvistamisen kautta. Lapsen isyys voidaan vahvistaa joko vapaaehtoisella tunnustamisella tai oikeuden päätöksellä. Isyyden vahvistamisen jälkeen lapsella on samat oikeudet kuin avioliitossa syntyneellä lapsella. Hänellä on oikeus mm. periä isänsä ja saada isänsä sukunimi sekä elatusta isältään. 

Uuden isyyslain myötä 1.1.2016 alkaen isä voi tunnustaa lapsenjo raskauden aikana äitiysneuvolassa terveydenhoitajan luona.

Lapsen syntymän jälkeen isyyden selvittäminen tapahtuu lastenvalvojan luona. Vanhemmilla tulee olla mukana kuvallinen henkilöllisyystodistus (passi, ajokortti tai henkilökortti). Mikäli lapsen isyys ei ole varma, voivat vanhemmat pyytää tai lastenvalvoja vaatia DNA-näytteiden ottamista. Näytteet suun limakalvolta otetaan vauvasta, äidistä ja mahdollisesta isästä lastenvalvojan valvonnassa. DNA -tutkimukset ovat isyyden selvittämisen yhteydessä vanhemmille maksuttomia.

Isyyden selvittämisen yhteydessä vanhemmat voivat sopia lapsensa yhteishuollosta. Yhteishuolto tarkoittaa, että molemmat vanhemmat yhdessä päättävät lapsensa asioista ja kummallakin on tiedonsaantioikeus lapsen asioista viranomaisilta. Samassa yhteydessä erillään asuvat vanhemmat voivat tehdä sopimukset elatusavusta ja tapaamisista.

 

Sopimukset lapsen huollosta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta

 

Vanhemmat voivat sopia lastenvalvojan luona avio- tai avoerotilanteessa lapsen huollosta, asumisesta tai tapaamisoikeudesta. Kyse on vanhempien välisestä sopimuksesta. Lastenvalvoja ei määrää sopimusten sisällöstä vaan sopimusneuvottelut käydään sopijapuolten eli vanhempien kesken. Lastenvalvojan tehtävänä on avustaa vanhempia pääsemään sopimukseen ja laatia vanhempien sopimista asioista täytäntöönpanokelpoinen asiakirja.

Sopimusten tarkoituksena on turvata lapsen etu ja läheiset suhteet molempiin vanhempiin. Vanhempien olisi hyvä keskustella jo etukäteen keskenään niistä asioita, joista he ovat tulossa lastenvalvojan luo neuvottelemaan. Lapsia koskevissa asioissa sovinnon löytäminen on keskeisen tärkeää. Sovinto vähentää vanhempien välisiä ristiriitoja ja on siten lapsen edun mukaista.

Vanhemmat voivat sopia yhteis- tai yksinhuoltajuudesta. Huollosta riippumatta lapsella on oikeus saada elatusta kummaltakin vanhemmalta sekä oikeus tavata molempia vanhempia.

Vanhempien tulee eron jälkeen ratkaista se, kumman vanhemman luona lapsi jatkossa asuu. Tälle sopimukselle pohjautuvat sekä tapaamissopimus että elatussopimus. On hyvä pohtia eri vaihtoehtoja ennen muuta lapsen kannalta ja harkinnassa on tärkeää ottaa huomioon kuinka lapsen arkeen kuuluvat asiat järjestyvät käytännössä parhaiten.

Sosiaalilautakunnan vahvistamat sopimukset vastaavat lainvoimaisuudeltaan oikeuden päätöstä. Vanhemmat yhdessä voivat myös tarvittaessa muuttaa aikaisemmin vahvistettua sopimusta tai oikeuden päätöstä.

Elatusapu 

Avio- tai avoerotilanteessa vanhemmat voivat sopia lapsen elatuksesta sopimuksella, jonka lastenvalvoja vahvistaa. Vanhemmat vastaavat lapsensa elatuksesta kykynsä mukaan, pääsääntöisesti 18 ikävuoteen asti. Se vanhempi, jonka luona lapsi ei asu, on velvollinen maksamaan lapselle elatusapua. Elatusvelvollinen maksaa elatusavun lapsen edustajan tilille. Vahvistetulle elatusmaksulle lasketaan lakiin perustuvat vuosittaiset indeksikorotukset.

Elatusavun suuruuteen vaikuttaa lapsen elatuksen tarve ja vanhempien elatuskyky. Elatusavun suuruutta laskettaessa apuna käytetään Oikeusministeriön työryhmämietintöä 2006:10: http://www.sosiaalikollega.fi/virtu.fi/laskurit/elatusapulaskuri. Elatusapulaskelmaa varten vanhempia pyydetään toimittamaan lastenvalvojalle tulo- ja menotiedot sekä viimeisin verotuspäätös.

Elatusavun määrä vahvistetaan sopimuksella tai oikeuden päätöksellä. Näiden muuttaminen myöhemmin uudella sopimuksella on mahdollista, mikäli olosuhteet olennaisesti muuttuvat.

Lapsen edustaja (lähivanhempi) on oikeutettu hakemaan Kelan elatustukea, jos elatusapu on määrältään alle elatustuen elatusvelvollisen puutteellisen elatuskyvyn perusteella tai jos elatusvelvollinen laiminlyö elatusavun maksamisen.

Mikäli vanhemmat eivät pääse sopimukseen lapsen huollosta, asumisesta, tapaamisista tai elatuksesta, he voivat hakea päätöstä käräjäoikeudesta.

Linkit

Yksinhuoltajien ja yhteishuoltajien liitto
Perheasioiden sovittelu
apuaeroon.fi
Lapsen elatusavun suuruuden arvioiminen
Kela elatustuki

Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: