Lastensuojelu

Voit olla yhteydessä lastensuojeluun myös verkossa, Katso lisätietoa täältä:
Lapsiperheiden ja lastensuojelun verkkoneuvonta ja –asiointi

Lastensuojelun vastaanotto on mahdollinen myös verkossa. Katso ohjeet täältä: 
Kuvapuhelinpalvelu; Inarin lastensuojelun etävastaanotto

Kuka voi ottaa yhteyttä lastensuojeluun?
Milloin on aihetta huoleen?
Miten lastensuojelu voi auttaa?
Avohuollon palvelut
Taloudellinen tuki ja asumisen turvaaminen
Ottolapsineuvonta

Kansainvälisten ihmisoikeuksien mukaisesti jokaisella lapsella on oikeus

 • erityiseen suojeluun,
 • turvalliseen ja virikkeelliseen kasvuympäristöön ja
 • tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen.

Lasten suojelu on lapsen hyvinvoinnin turvaamista. Tämä edellyttää eri toimijatahojen vastuunottoa lasten hyvinvoinnista. Lasten suojelun kokonaisuus koostuu peruspalveluista, ehkäisevästä lasten suojelusta ja lapsi- ja perhekohtaisesta lastensuojelusta. Jos lapsen kotiolot eivät ole riittävän tur-valliset ja vanhemmat laiminlyövät lapsen hoidon tai jos, lapsi tai nuori itse vaarantaa hyvinvointiaan, on kunnan lastensuojeluviranomaisten velvollisuus auttaa lasta. Inarin kunnassa lastensuojelusta vastaavat lastensuojelunsosiaalityöntekijät yhdessä  aluesosiaalityöntekijöiden kanssa.

 
PERUSPALVELUT EHKÄISEVÄ LASTEN SUOJELU LAPSI- JA PERHEKOHTAINEN LASTENSUOJELU
neuvola,päivähoito
koulu, nuorisotyö
liikuntatoimi
kotipalvelu
mielenterveyspalvelut
päihdepalvelut
terveydenhoito
lasten tukeminen peruspalveluissa ja järjestötoiminnassa lastensuojelutarpeen selvitys
avohuollon tukitoimet
kiireellinen sijoitus
huostaanotto
sijaishuolto
jälkihuolto

 

 

Kuka voi ottaa yhteyttä lastensuojeluun? Kenen pitää ottaa yhteyttä?

Kuka tahansa yksityinen henkilö voi ottaa yhteyttä sosiaalityöntekijään, kun on huolissaan tietyn lapsen tai perheen tilanteesta. Parhaisiin tuloksiin päästään, kun perhe itse hakee riittävän ajoissa apua ja tukea.

Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä myös nimettömänä. Virka-aikana ma pe 8-16 yhteyden saa parhaiten soittamalla sosiaalitoimiston päiväpäivystäjälle 040-3514150. Virka-ajan ulkopuolella kiireelliset lastensuojeluilmoitukset tehdään hätänumeroon 112.

Lastensuojelulain mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon, koulun, nuorisotoimen, poliisin ja seurakunnan työntekijät ja luottamushenkilöt ovat velvollisia ilmoittamaan lastensuojelun tarpeessa olevasta lapsesta kunnan sosiaalitoimeen tai virka-ajan ulkopuolella hätänumeroon.

 

Milloin on aihetta huoleen?

Kaikilla lapsilla voi joskus olla vaikeuksia ja useimmiten ongelmat ratkeavat lapsen omassa elinpiirissä. Asiaan on syytä puuttua, kun epäilee, että lapsen hyvinvointi on uhattuna, eikä asiaan näytä tulevan ratkaisua. Joskus tilanne voi olla niin vakava, että on toimittava heti. Asiaan on syytä puuttua, kun

 • lasta laiminlyödään, eikä hän saa ikätasonsa edellyttämää hoitoa
 • lapsi on turvaton, liikaa yksin tai myöhään ulkona
 • lasta kiusataan kaveripiirissä tai koulussa
 • ympäristössä joku aikuinen ahdistelee lasta
 • lapsi tai nuori käyttää päihteitä
 • lapsi varastelee tai käyttäytyy muuten rikollisesti
 • lapsi käyttäytyy poikkeavasti: levottomasti, ahdistuneesti, masentuneesti tms
 • lasta pahoinpidellään, käytetään seksuaalisesti hyväksi tai alistetaan henkisesti
 • lapsi on itsetuhoinen, eikä välitä terveydestään
 • lapsi kiusaa tai on väkivaltainen toisia kohtaan
 

Miten lastensuojelu voi auttaa?

Ensisijainen vastuu lapsen hyvinvoinnista on lapsen vanhemmilla. Kodit tarvitsevat ja saavat tukea kasvatustehtävässään lähiyhteisöiltään kuten sukulaisilta, tuttavilta ja naapureilta. Lasta ja perhettä pyritään tukemaan ensisijaisesti omassa kodissaan ja avohuollon tukitoimin. Aina avohuolto ei kuitenkaan riitä tai ole mahdollista lapsen tarpeiden ja edun mukaisen huolenpidon toteuttamiseksi. Tällöin lapsi joudutaan sijoittamaan pois kotoaan. Lastensuojelutyö jakautuu avohuollon palveluihin, huostaanottoon ja sijaishuoltoon.

Avohuollon muotoina ovat avohuollon palvelut sekä taloudellinen tuki ja asumisen turvaaminen.

Sivun alkuun

 

Avohuollon palvelut

 • lasten päivähoito
 • sosiaalityö
 • lapsiperheiden kotipalvelu
 • tuki lapsen ja perheen ongelmatilanteiden selvittämiseen
 • lapsen tukeminen koulunkäynnissä, ammatin ja asunnon hankinnassa, työhön sijoittumisessa, harrastuksissa, läheisten ihmissuhteiden ylläpitämisessä sekä muiden henkilökohtaisten tarpeiden tyydyttämisessä
 • tukihenkilö tai -perhe
 • lapsen hoitopalvelut ja terapia
 • perhetyö
 • koko perheen sijoitus perhe- tai laitoshoitoon
 • vertaisryhmätoiminta
 • loma- ja virkistystoiminta
 

Taloudellinen tuki ja asumisen turvaaminen

 • riittävä taloudellinen tuki
 • asumiseen liittyvien puutteiden korjaaminen
 • tarvittaessa tarpeen mukaisen asunnon järjestäminen
 • taloudellista tukea lapsen koulunkäyntiin, harrastuksiin, ammatin ja asunnon hankintaan, työhön sijoittumiseen, läheisten ihmissuhteiden ylläpitämiseen sekä muiden henkilökohtaisten tarpeiden tyydyttämiseen.

Suurin osa lastensuojelutyöstä on avohuoltoa. Sosiaalityöntekijän tapaamisissa perheen kanssa pohditaan sopivia keinoja kriisitilanteen ratkaisemiseksi ja lapsen hyvinvoinnin edistämiseksi. Kun huoli lapsesta on tullut sosiaalityöntekjiän tietoon, arvioidaan ensin lastensuojelutarve ja jatketaan sen jälkeen yhdessä tehtävän asiakassuunnitelman mukaan lapsen ja perheen tukemista. Asiakkuus päätetään, kun lapsen tilanne on korjaantunut.

Lastensuojelua toteutetaan yhteistyössä muiden kasvua ja kehitystä tukevien viranomaisten kuten neuvolan, päivähoidon, koulun, mielenterveys- ja perheneuvolan, erikoissairaanhoidon ja muun terveydenhuollon kanssa. Lastensuojelutyö on luottamuksellista.

Suurimmalle osalle perheitä avohuollon tuki riittää, mutta joskus ongelmat ovat niin vakavia, että lapsen etu vaatii lapsen ottamista sosiaalilautakunnan huostaan ja sijaishuollon järjestämistä. Huos-taanottoon on ryhdyttävä, kun lapsen terveys ja kehitys uhkaavat vakavasti vaarantua ja avohuollon toimenpiteet on todettu riittämättömiksi tai mahdottomiksi toteuttaa ja kun, sijaishuolto katsotaan lapsen edun mukaiseksi ratkaisuksi. Sijaishuoltoa järjestetään sijaisperheissä ja ammatillisissa perhekodeissa. Huostaanoton aikana yhteistyö perheen kanssa jatkuu ja tavoitteena on aina mahdollistaa lapsen palaaminen kotiin omien vanhempiensa luo.

Ottolapsineuvonta

Asiakkaat saavat ohjausta ja neuvontaa adoptiovanhemmuuteen sekä tietoa kotimaiseen tai kansainväliseen adoptioon liittyvästä lainsäädännöstä ja käytännöistä.

Lastensuojelun sosiaalityöntekijä laatii kotiselvityksen adoptiohakemusta varten. Käytännön yhteyksien luojina toimivat järjestöt, kuten Interpedia ja Pelastakaa Lapset ry.

Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: