Kuntouttava työtoiminta

Voit kysyä neuvoa myös verkossa: Aikuissosiaalityön ja toimeentulotuen verkkoneuvonta ja –asiointi

Kuntouttava työtoiminta on sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalipalvelua sekä työttömyysturvalain mukainen työllistymistä edistävä palvelu.

Kuntouttavalla työtoiminnalla pyritään parantamaan pitkään työttömänä olleen henkilön edellytyksiä osallistua muihin työllistymistä edistäviin palveluihin, koulutukseen tai työllistyä avoimille työmarkkinoille. Kuntouttavan työtoiminnan tarkoituksena on vahvistaa asiakkaan elämän- ja arjenhallintaa sekä työ- ja toimintakykyä.

Kuntouttavasta työtoiminnasta sovitaan aina aktivointisuunnitelmassa. Aktivointisuunnitelma laaditaan yhdessä asiakkaan, kunnan edustajan ja te-palveluiden asiantuntijan kanssa. Suunnitelmassa nimetään tavoitteet ja keinot, joiden avulla parhaiten edistetään asiakkaan työllistymistä, parannetaan hänen työ- ja toimintakykyään sekä yleistä elämänhallintaansa.

Kunta järjestää

Kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä vastaa aina kunta. Kuntouttavaa työtoimintaa voidaan toteuttaa kunnan eri toimipisteissä, erilaisissa rekisteröidyissä yhdistyksissä, seurakunnissa ja valtion toimipisteissä.

Työtoiminnasta laaditaan sopimus

Kuntouttavasta työtoiminnasta laaditaan aina kirjallinen sopimus. Sopimuksessa määritellään työtoimintapaikka, työtoiminnan kesto ja tavoitteet työtoiminnalle.

Kuntouttava työtoiminta alkaa kolmen kuukauden aloitusjaksolla. Suunnitelmaa tarkennetaan ja sopimusta jatketaan asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaan. Työajat, työtoiminnan tavoitteet sekä toiminnan sisältö määritellään asiakkaan kokonaistilanne huomioiden. Työtoimintaan voi sisältyä tarvittaessa myös muita palveluita esim. ryhmässä toimimista, sosiaali- ja terveyspalveluja sekä talous- ja velkaneuvontaa.

Työpäiviä on sopimuksen mukaan 1 - 4 päivää viikossa. Työpäivän pituus on sopimuksen mukaan 4 - 8 tuntia päivässä.

Työtoiminnasta saa taloudellista etua

Asiakas saa työtoiminnan ajalta täyden työmarkkinatuen ja työtoimintaan osallistumispäiviltä verottoman 9 euron kulukorvauksen. Etuudet haetaan pääsääntöisesti Kelasta.

Asiakkaalle aiheutuvat todelliset matkakustannukset kodin ja työpisteen välillä korvataan tarvittaessa edullisimman vaihtoehdon mukaan.

Työtoiminnan tehtävät ja sisältö sovitaan yksilöllisesti

Kuntouttavan työtoiminnan tehtävät sovitaan asiakkaan taitojen, toiveiden, mahdollisuuksien ja tavoitteiden mukaisesti. Sopimiseen osallistuvat asiakkaan lisäksi kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja ja työnantajan edustaja. Kuntouttavasta työtoiminnasta laaditaan kirjallinen sopimus.

Työtoiminnan tavoitteena on asiakkaan kokonaistilanteen parantaminen yksilöllisesti ja vähitellen.

Yksilöityjä tavoitteita voivat olla:

  • fyysisen työkunnon parantaminen
  • työtietojen ja -taitojen päivittäminen
  • päivittäiseen työrytmiin totuttautuminen
  • sosiaalisten taitojen kehittäminen ja/taityönhakutaitojen kehittäminen.

Työtoimintaan sisältyy henkilökohtainen ohjaus ja tuki sekä yleinen palveluohjaus

Työtehtävät ovat usein avustavia tehtäviä palkatun työntekijän ohjauksessa. Tehtävät voivat liittyä esim. seuraaviin toimialoihin tai tehtäviin mm. vaatehuolto, siivoustyö, ympäristönhoitotyö, kiinteistöhuolto, sosiaalialan avustavat työt ja erilaiset toimistotehtävät. Uusia paikkoja etsitään koko ajan ja asiakkaiden esittämiä toiveita pyritään ottamaan huomioon.

Kuntouttavaan työtoimintaan sovelletaan työturvallisuuslakia ja kunta järjestää työtoiminnan ajaksi tapaturmavakuutuksen. Kuntouttava työtoiminta ei ole työ- tai virkasuhde, joten sen ajalta ei kerry työsuhteen kaltaisia etuja kuten eläkettä tai vuosilomapäiviä. Se ei myöskään kartuta työttömyysturvan edellyttämää työssäoloehtoa.

Työtoiminnasta saa palautetta ja todistuksen tarvittaessa

Tavoitteet työtoiminnalle on määritelty yhteisessä sopimuksessa työtoimintaa aloitettaessa. Työtoiminnasta saa palautetta väli- ja loppupalautteissa, joihin osallistuvat asiakas, työnantajan edustaja, kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja sekä tarvittaessa te-palveluiden asiantuntija.

Yhteisissä palautekeskusteluissa työstetään vähitellen asiakkaan jatkopolkua työelämään, koulutukseen tai muuhun mielekkääseen vaihtoehtoon. Asiakas saa halutessaan kirjallisen todistuksen osallistumisesta kuntouttavaan työtoimintaan, kirjallisen palautteen työ- ja toimintakunnostaan sekä jatkosuunnitelman oman työllistymistilanteensa parantamiseksi.

Kuntouttavasta työtoiminnasta saa lisätietoja:

Sosiaaliohjaaja
Anette Leppäkangas
 p. 040 835 8025

Työvalmentaja
Marjo Sirviö
p. 040 533 9821

Linkkejä
Työvoimatoimisto
Kela

Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: