Ympäristönsuojelu

Inarin ja Utsjoen kunnissa ympäristönsuojeluviranomaisena toimii Inarin kunnan sosiaali- ja terveyslautakunnan ympäristöjaosto ja ympäristönsuojelun viranhaltijana ympäristötarkastaja. Erilaisten lakisääteisten ilmoitusten- ja lupien käsittelyn lisäksi ympäristönsuojeluviranomaisen tavoitteena on edistää luonnon- ja ympäristönsuojelua puhtaan, terveellisen ja viihtyisän ympäristön turvaamiseksi kaikille Inarin ja Utsjoen kuntien asukkaille sekä kunnassa vieraileville matkailijoille.

 
Jätevesiasiat
 
Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella kiinteistöllä on lähtökohtainen velvollisuus liittyä vesihuoltolaitoksen verkostoon. Lisätietoa liittymisestä saa Inarin Lapin vedeltä.
 
 
Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ulkopuolella jätevedet tulee käsitellä ympäristönsuojelulain, jätevesiasetuksen ja kunnan ympäristönsuojelumääräysten vaatimukset täyttävällä tavalla. Jokaiselta kiinteistöltä tulee löytyä jo nyt selvitys jätevesijärjestelmästä. Vanhojen kiinteistöjen osalta siirtymäaika uusiin vaatimuksiin siirtymisessä päättyy 31.10.2019. Uusia rakennuksia puhdistusvaatimukset koskevat välittömästi.

  
Jätevesineuvontaa kunnasta antavat ympäristötarkastaja ja rakennustarkastajat.

Voit myös tarkastella haluamasi kiinteistön tilannetta Vesihuoltotulkin avulla.
 
 
Ympäristönsuojelumääräykset
 
Ympäristönsuojelumääräykset ovat kunnanvaltuuston antama määräyskokoelma, joissa annetaan määräyksiä mm. toimista maaperän, pohjaveden ja vesistöjen suojelemiseksi. Tarkemmat tiedot pohjavesialueiden rajauksista saa ympäristötarkastajalta.

Inarin kunnan ympäristönsuojelumääräykset

                           
Ympäristölupa
 
Ympäristönsuojelulaissa- ja asetuksessa määritellään toimintoja joiden on haettava ympäristölupa. Ympäristöluvassa voidaan ottaa huomioon toiminnan riskit sekä vaikutukset ja näin vähentää toiminnasta aiheutuvaa mahdollista ympäristökuormitusta.

Meluilmoitus
 
Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta on tehtävä vähintään 30 päivää ennen ilmoitettua toimintaa.
 
Poikkeuksellinen tilanne
 
Jos onnettomuudesta, tuotantohäiriöstä, rakennelman tai laitteen purkamisesta tai muusta niihin rinnastettavasta syystä aiheutuu päästöjä tai syntyy jätettä siten, että siitä voi aiheutua välitöntä ja ilmeistä ympäristön pilaantumisen vaaraa tai jätteen määrän tai ominaisuuksien vuoksi erityisiä toimia jätehuollossa, on toiminnasta vastaavan tai jätteen haltijan ilmoitettava tapahtumasta viipymättä akuutin vahingon hallitsemiseksi pelastusviranomaiselle ja jatkotoimenpiteiden arvioimiseksi ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ilmoitusta edellyttäviä päästöjä tai jätettä voi syntyä esimerkiksi tulipalon yhteydessä tai silloin kun vaarallisia kemikaaleja pääsee esimerkiksi sadevesiviemäriin tai maaperään.
 
Valvontailmoitus lannan varastoinnista
 
Valtioneuvosto on antanut ns. nitraattiasetuksen maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta. Asetuksessa on esitetty määräyksiä mm. lantaloiden vähimmäiskoosta, siitä poikkeamisesta ja tällöin tehtävästä valvontailmoituksesta eli ns. patterointi-ilmoituksesta, lannan ja väkilannoitteiden levitysajoista ja typpimääristä, suojavyöhykkeistä, jaloittelualueista sekä lannan patteroinnista.
 
Maa-ainesten ottaminen
 
Maa-ainesten ottaminen muuhun kuin omaan kotitarvekäyttöön vaatii maa-aineslain mukaisen luvan. Ottajan tulee ilmoittaa valvontaviranomaiselle myös kotitarveotosta ottopaikan sijainti ja arvioitu ottamisen laajuus, jos ottamisalueelta on otettu tai on tarkoitus ottaa enemmän kuin 500 kiintokuutiometriä maa-aineksia.
 
Lupaa haetaan asianomaisesta kunnasta. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen päättää luvan myöntämisestä ja valvoo ottamista kunnan alueella. Lupaharkinnassa on otettava huomioon maa-aineslain 3 §:n ympäristöehdot.
 
 
Jätehuolto
 
Jätehuollon järjestämisestä vastaa Inarin alueella Lapeco eli Lapin Jätehuolto kuntayhtymä ja Utsjoen alueella Utsjoen kunta. Jokaisella kiinteistöllä on velvollisuus liittyä järjestettyyn jätteenkuljetukseen.

 
Roskaantuminen
 
Jätelain mukaan ympäristöön ei saa jättää roskaa, likaa eikä käytöstä poistettua konetta, laitetta, ajoneuvoa, alusta tai muuta esinettä siten, että siitä voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle, epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä tai niihin rinnastettavaa muuta vaaraa tai haittaa. Roskaamista on myös nestemäisten jätteiden laskeminen tai kaataminen ympäristöön samoin kuin jätteiden luvaton hautaaminen.

Taksa