Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköinen verkkopalvelu, ajanvaraus

Lastenneuvola

Lastenneuvolan tehtävänä on edistää alle kouluikäisten lasten ja heidän perheidensä terveyttä ja hyvinvointia sekä kaventaa perheiden välisiä terveyseroja. Lastenneuvolassa seurataan ja edistetään lapsen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvua ja kehitystä sekä tuetaan vanhempia turvallisessa, lapsilähtöisessä kasvatuksessa ja lapsen hyvässä huolenpidossa sekä parisuhteen hoitamisessa.

Neuvolassa pyritään havaitsemaan lapsiperheiden erityisen tuen tarpeet mahdollisimman varhain ja järjestämään tarkoituksenmukainen tuki ja apu. Lapsi saa neuvolassa rokotusohjelmaan kuuluvat rokotukset.

Terveydenhoitaja tekee kotikäynnin ennen ja jälkeen synnytyksen. Neuvolatoimintaa säätelevän asetuksen mukaan neuvolassa järjestetään alle kouluikäisille vähintään 15 määräaikaistarkastusta, joista viisi tekee lääkäri yhdessä terveydenhoitajan kanssa. Lisäksi vanhempia tuetaan vanhempainryhmien avulla.

Erityisen tuen tarpeen arvioimiseksi ja toteuttamiseksi tulee tarvittaessa järjestää lisäkäyntejä ja kotikäyntejä.

Terveydenhoitaja kirjoittaa tarvittaessa todistuksen lapsen sairaudesta. Todistuksia ei kirjoiteta takautuvasti.

Kaikki neuvolapalvelut ovat saatavilla myös saamenkielellä, palvelusta sovitaan erikseen aikaa varatessa.

Sähköinen ajanvaraus

Terveydenhoitajan ajanvaraus arkisin klo 8 - 9
Ivalo, puh. 040 841 7743
          puh. 040 849 6392
Inari, puh. 040 844 5628

Neuvolan perhetyöntekijä

Neuvolan perhetyö on varhaista ja lyhytaikaista, matalan kynnyksen keskustelu- ja ohjausapua lasta odottavien, alle kouluikäisten ja ala-asteikäisten lasten perheille. Ennaltaehkäisevän perhetyön tarkoituksena on auttaa, tukea ja ohjata lapsiperheitä arjen sujuvuudessa, vanhemmuudessa, lasten huolenpidossa sekä luoda mahdollisuus vertaistuelle. Perhetyöntekijä ohjaa perheitä em. tilanteissa kotikäynneillä ja toimii terveydenhoitajien tukena asiakastilanteissa.

Asiakkaat ohjautuvat perhetyön piiriin neuvolan terveydenhoitajien kautta tai asiakas voi itse soittaa arkisin kello 8 – 15 numeroon 040 669 7306.

 

 

Perheaikaa - uusi verkkopalvelu vauva- ja pikkulapsiperheille

Lapin ensi- ja turvakoti

Sairas Lapsi - sivusto

MLL - Mannerheimin lastensuojeluliitto

Lasten ja nuorten rokotusohjelma (THL)