Koronaviirrus õudldõõzz vueiʹtte leeʹd:

  • žaarkos
  • sšååkk
  • teäʹǩǩ-čuâccmõõžž
  • viõssmõš
  • nuõpp
  • pannvââʹjj
  • luʹččkõpp

Jõs toobdak jijstad koronaviirusnjuämmʼmõõžž, toiʹmme nääiʹt:

Väʹlddvueʹss koronaviirruʹsse kõppõõvvmõõžžin liâ lääiʹv da tõid hååidat õudldõõzzi meâldlânji di kuâđđjeeʹl meädda tuâjjpaaiʹǩin da škooulin. Jõs tuʹst liâ pâi lääiʹves vuõiŋŋâmkanaalännsummuž õudldõõzz, tuʹst ij taarbâž väʹldded õhttvuõđ tiõrvâsvuõttkääzzkõõzzid.

Jääʹǩǩet takai vuõiŋŋâmkanaalännsummuž håiddamvuäppõõzzid. Åårr dååma nuʹt kuuʹǩǩ ǥu tuʹst liâ õudldõõzz di õõut suutk õudldõõzzi puuttmõõžžâst.

Jõs võõjjmõõžžad huânnʼnan da jiõk piʹrǧǧed dommhåidd-vuäppõõzzin, vääʹld õhttvuõđ tiõrvâsvuõttkääzzkõõzzid

Njuämmʼmõõžž vieʹlttem diõtt Âʹvvel tiõrvâsvuõttkõõskõõzzâst tuʹtǩǩeet vuõiŋŋâmkanaalinfektio- õudldõõzzid toobdi puõccjid õhtt vuârast pååđlõõnjin. Jõs tuʹst liâ dåhttar hååid õõlǥteei flunssõudldõõzz, sååit peiʹvvrõõttja puõccihoiʹddjeeja vuäʹpstõõzz diõtt, teʹl.040 7709187.

Koronaviiruskõõv õudldõsaʹrvvõõzz veäkka vuäitak ärvvtõõllâd hååid taarb: Tueʹjjed aʹrvvõs

Jieʹttvueʹjjin sååit 112.

Väʹlddkååddlaž teʹlfonvuäʹpstõs: 0295 535 5, arggpeeiʹvin čiâss 8 - 21, sueʹvet čiâss 9 - 15
Nââmrest vuäǯǯak takai teâđaid koronaviirrus pirr, vuäʹpstõõzzâst jeät uuʹd tiõrvâsvuõttvuäʹpstummuž ij-ka vuäʹpstõõzz peiʹvvrõõttâmnallšmin akuuttin õudldõõzzin.

AANAR KÅÅʹDD KÄÄZZKÕÕZZ DA KÄÄZZKÕSNÂÂMAR

Tän poddsaž čoʹrstemvueʹǩǩ lij miʹjjid pukid ođđ.
Aanar kåʹdd haaʹlad tuärjjeed kåʹddaassjid da taʹrjjeed vieʹǩǩ aarǥ vueʹjjid.

JUÕǨǨʼKEʹČE MIÂRKTUM KÄÄZZKÕSNÂÂMAR

Jõs tuʹst lij mii-ne kõõččâmnalla leʹbe taarbšak vieʹǩǩ:

Aalmilaž kääzzkõsnââmar teʹl. 040 186 4349

Sosiaalpeiʹvvrõõttmõš vaʹsttad ǩirrlaž sosiaalʼla vieʹǩǩ vueʹjjid veʹrǧǧpoodd čiâss 8-16 teʹl. 040351 4150 da veʹrǧǧääiʹj åålǥbeäʹlnn teʹl. 040 726 6965.

Miõltiõrvâsvuõttkääzzkõõzz teʹl. 040 653 0688 čiâss 9-13

Peäneckääzzkõõzz teʹl. 040 186 4292 čiâss 9-15

LSHP psykiaatraž puõccihoiʹddjeei teʹl. 040 7158400, peiʹvvrââtt 24/7

Jõs tuʹst lij čiõlggsânji puõccihååidlaž äʹšš, sååit tâʹl tiõrvâsvuõttkõõskõõzz ääiʹjvaʹrrjemnââmra mâʹta takainalla. Teʹl. 040 188 7400 arggpeeiʹvi čiâss 8.15 – 10 da čiâss 13- 14.

Krõõtai šõddâm da ǩirrlaž puõccâmaaʹššin sååit peiʹvvrõõđi puõccihoiʹddjeei nââmra, kååʹtt peiʹvvrââtt 24č/stk. Teʹl. 040 770 9187. Jieʹttvueʹjjin sååitat nââmra 112.

Väʹlddkååddlaž koronaviirus-teʹlfonkääzzkõs 02 9553 5535, arggpeeiʹvin čiâss 8-21, su čiâss 9-15.

Vuäitak väʹldded õhttvuõđ še SámiSoster rõ tuâjjlaid
Tuåimmjemjååʹđteei Ristenrauna Magga, ristenrauna.magga(a)samisoster.fi, teʹl.+358 400 314 154

LIÂDǤLAŽ ÄʹŠŠEEM TUÅIMMPÄÄIʹǨ
Ǥu taarbšak teâtt-trafikkõhttvuõđid ouddmiârkkân laaski mähssmõʹšše, TE- konttâr da jeeʹres veʹrǧǧniiʹǩǩin äʹššeem diõtt, kaaunak äʹššeempaaiʹǩid:

Âʹvvlest kåʹddveʹrǧǧpõõrtâst
Addrõs: Piiskuntie 2, Ivalo.
Äʹššeed vuäitt pueʹtted arggpeeiʹvin čiâss 9-11 kõõsk väʹldduus pääiʹǩ uhssǩeâll sååiteeʹl.

Aanar siidâst Sajoozzâst
Addrõs: Menesjärventie 2 Vuäitak vaʹrrjed Virtu-kääzzkõspääiʹǩ sååiteeʹl nââmra 050 565 1346 (Sajoozz teâtt). Virtu- kääzzkõspäiʹǩǩ lij äävai čiâss 8-16.

Ǩeʹrjjpõõrt tuåimmpääiʹǩ da tiõrvâsvuõttkõõskõõzz virtu-päiʹǩǩ lij ååʹn ǩidd pijjum.

PÄÄRNAŽPIÂRRJID KÄÄZZKÕSNÂÂMAR

Vuäʹpstempääiʹǩ piârjååʹđteei Virve Multasuo teʹl. 040 669 7306

Sosiaalkääzzkõõzz: veʹrǧǧpoodd piârtuâjjlaž Salla Riekki teʹl.040 186 4349,

veʹrǧǧääiʹj åålǥbeäʹlnn ǩirrlaž sosiaalʼla vieʹǩǩ vueʹjj teʹl. 040 7266965

Sosiaalpsykolog Elisa Saukkonen teʹl. 040 353 4640

Škooulkuraattor Jaana Leskinen teʹl. 040 672 1077

Psykiaatraž puõccihoiʹddjeei Marianne Ahonen teʹl. 040 156 2036

Ouddpeâmmjååʹđteei Pirkko Saarela teʹl. 040 744 1259

Porrmõšvieʹǩǩ päärnažpiârrjid:veʹrǧǧpoodd čiâss 8-16 teʹl. 040 351 4150

PÂʹJJEL 70-ÂKKSAID KÄÄZZKÕSNÂÂMAR

Jõs taarbšeʹped kauppvieʹǩǩ, jååʹđtemvieʹǩǩ, saaǥǥstõõllâmvieʹǩǩ leʹbe kõõččâmnalla liâ mõõk-ne arggpeivva kuõskki aaʹššin, vueiʹttveʹted såittad arggpeeiʹvin čiâss 8 – 15 ääiʹjpoodd koozz-ne täin nââmrin:

Psykiaatraž puõccihoiʹddjeei Marianne Ahonen Aanar kåʹdd teʹl. 040 – 156 2036

Sosiaaltuâjjlaž Tiina Kanniainen Aanar kåʹdd teʹl. 040 – 708 5208 Tiõrvâsvuõđhoiʹddjeei Paula Kontsas Saujj-Aanar teʹl. 040 – 5124602 Tiõrvâsvuõđhoiʹddjeei Jaana Vallivaara-Puttonen Saujj-Aanar teʹl. 040 – 5209245 Tiõrvâsvuõđhoiʹddjeei Sirpa Aittokoski Saujj-Aanar teʹl. 040 – 5209246 Tiõrvâsvuõđhoiʹddjeei Annika Leppälä Tâʹvv-Aanar teʹl. 040 – 8445482 Tiõrvâsvuõđhoiʹddjeei Anne Kinnunen Čeʹvetjäuʹrr teʹl. 040 – 846 3078

Tiõrvâsvuõtthoiʹddjeeja soittum teʹlfonsaaǥǥ ohjjtâʹvve vaʹstteeja. Tuåimmjeʹǩed vaʹstteei uʹvddem vuäʹpstõõzzi meâldlânji. Tiʹjjid sååitat seämma peeiʹv poodd mååusat. Vueiʹttveʹted haaʹleen väʹldded õhttvuõđ še neʹttpååʹštin, juõʹǩǩʼka neʹttpååʹštaddrõs lij: risttnõmm.sokknõmm@inari.fi

Vuäitak väʹldded õhttvuõđ še SámiSoster rõ tuâjjlaid
Tuåimmjemjååʹđteei Ristenrauna Magga, ristenrauna.magga(a)samisoster.fi, teʹl.+358 400 314 154