Yksinyrittäjien koronatuki Inarin kunnassa

Inarin kunta avasi yksinyrittäjien tuen haun 14.4.2020. Haettava tuki on 2000 euron suuruinen kertakorvaus yksinyrittäjän yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin. Inarissa on yritysten haettavana yhteensä 426 515 euroa. Tukea myönnetään hakemusten saapumisjärjestyksessä kustannuksiin, jotka aiheutuvat 16.3.–31.8.2020 välillä, ja sitä voidaan hakea 30.9.2020 saakka.

Kuntaan on saapunut 3.6. mennessä 78 hakemusta. Myönteisiä päätöksiä on tehty 67. Hakemukset saadaan tällä hetkellä käsiteltyä ripeästi.

Tuen ehtoja on helpotettu siten, että eläketulot, muut sivutulot tai palkkatöihin hakeutuminen 16.3. jälkeen eivät ole esteenä tuen hakemiselle.  

Kuinka tukea haetaan?

Tallenna aluksi hakulomake, täytä ja allekirjoita se ja lähetä liitteineen sähköpostiosoitteeseen yritystuki@inari.fi Voit lähettää hakemuksen ja liitteet esim. doc- tai pdf-muodossa, skannattuina tai valokuvina (esim. allekirjoitussivu). Voit myös lähettää hakemuksen sähköisen järjestelmän kautta. Se edellyttää sähköistä vahvaa tunnistautumista  (verkkopankki, mobiilivarmenne tai varmennekortti).

Hakulomakkeet sähköpostiliitteenä lähetettäväksi:

- Hakulomake (.doc)

- Hakulomake (.pdf)

Lähetä hakemuksen lisäksi seuraavat liitteet:

1 Tilinpäätös 2019 / viimeisin tilinpäätös tai veroilmoitus 2019 / viimeisin veroilmoitus

2 Jäljennökset kirjanpidosta ja / tai tiliotteista sen todentamiseksi, miten myynti ja kustannukset ovat kehittyneet 2020.Tämän liitteen avulla voit osoittaa, kuinka koronavirustilanne on vaikuttanut yrityksen myyntiin 16.3. jälkeen. Taloudellisen tilanteen tulkitaan heikentyneen, mikäli yrityksen myyntituotot ja myyntisaatavat 16.3.2020 jälkeen ovat laskeneet yli 30 prosenttia. Sesonkiluonteisessa liiketoiminnassa vertaillaan lukuja edellisen sesongin myyntituottojen kehitykseen. Jos yrittäjä tekee kirjanpidon itse, tietojen ei tarvitse olla kirjanpitäjän oikeaksi todistamia, mutta yrittäjä vakuuttaa niiden olevan oikeita allekirjoittamalla tukihakemuksen.

3 Todistus veroveloista ja mikäli yrityksellä on verovelkaa, tieto Verohallinnon hyväksymästä suunnitelmasta verovelan maksamiseksi, tieto ulosoton vastaavasta suunnitelmasta tai tieto verovelan maksujärjestelyhakemuksesta. Kaikkien hakijoiden on toimitettava hakemuksen mukana verovelkatodistus, jonka saa kätevästi Oma Verosta.


Kun lähetät hakemuksesi liitteineen yritystuki@inari.fi -sähköpostiosoitteeseen, saat automaattisen vastaanottoviestin. Hakemusten käsittelyaikaan vaikuttaa hakemusten määrä ja sisältö. Tarvittaessa pyydämme lisätietoja, joita toivomme saavamme viiden arkipäivän kuluessa. Avustus tulee hakijan antamalle tilille noin kahden arkipäivän kuluessa päätöksen tekemisestä. Inarin kunnassa kunnanhallitus on valtuuttanut elinkeinojohtajan tekemään avustuspäätökset. Mikäli hakemus on kielteinen, hakijalle tulee viranhaltijapäätös perusteluineen ja valitusohjeineen.

Tarkistuslista sekä tietoa ehdoista ja kriteereistä

o Yrityksen kotikunnan tulee olla Inari YTJ-rekisterissä, www.ytj.fi

o Yksinyrittäjän tuki ei ole riippuvainen yritysmuodosta. Sitä voidaan myöntää kaikille yritysmuodoille (yksityinen elinkeinonharjoittaja, Oy, Ky, Tmi, osuuskunta), joina yksinyrittäjä voi toimia, sekä ns. kevytyrittäjille ja jossain edellä mainituissa yritysmuodoissa toimiville freelancer-yrittäjille.

o Päätoiminen yrittäjyys tarkoittaa, että yrittäjä on YEL-rekisterissä tai että hakija voi esittää minimissään 20 000 euron (verollinen) yrittäjätulon tai laskutuksen. Jos yrittäjä on vasta aloittanut toimintansa eikä ole vielä ottanut YEL-vakuutusta, hänen pitää voida osoittaa, että liikevaihtoa kertyy 20 000 euroa vuodessa. Tämä osoitetaan toiminnan alun (vähintään yksi kuukausi) mukaiseen yrittäjätuloon tai laskutukseen perustuen (kirjanpito, tiliotteet ym.). Ellei liikevaihtoa ole vielä kertynyt tarvittavaa määrää, asiaa voidaan tapauskohtaisesti arvioida esitetyn näytön perusteella. Mahdollisena näyttönä voi olla toiminnasta riippuen esim. tilaukset, varaukset tai sopimukset. Pelkkä liiketoimintasuunnitelma tai vastaava ei riitä.

o Eläketulot, muut sivutulot tai palkkatöihin hakeutuminen 16.3. jälkeen eivät ole esteenä tuen hakemiselle..

o Yksinyrittäjällä tarkoitetaan yksin taloudellista toimintaa harjoittavaa, jolla ei ole palkattua työvoimaa hakemusta jättäessään. Jos kyse on yrityksestä, jossa on useita yrittäjäasemassa olevia henkilöitä, jotka tosiasiallisesti työskentelevät ko. yrityksessä, kysymyksessä ei ole yksinyrittäjä. Mikäli yksinyrittäjällä on useita yrityksiä, joissa hän työskentelee yksin, avustusta myönnetään sille yritykselle, jossa yrittäjä työskentelee päätoimisesti.

o Yrityksen toiminta katsotaan kannattavaksi, jos vuoden 2019 tilinpäätöksessä tai veroilmoituksessa tilikauden tulos on ollut positiivinen. Jos tulos on ollut negatiivinen sen takia, että yrityksellä on normaaleja suuremmat poistot tai on maksettu itselle palkkaa, tuloksen tulkitaan olevan positiivinen. Kannattavan toiminnan arvioinnissa voidaan ottaa huomioon yksinyrittäjän selvitys poikkeuksellisesta tilanteesta vuonna 2019. Jos yritystoiminta on alkanut 31.12.2019 jälkeen, on toimitettava muu luotettava selvitys (jäljennös kirjanpidosta ja tiliote).

o Avustus on vähämerkityksistä valtiontukea (de minimis -tuki) ja edellytyksenä on, että yksinyrittäjän de minimis- tuki ei ole ylittänyt yli 200 000 euroa kolmen peräkkäisen verovuoden kuluessa.

o Yksinyrittäjän tukea voi käyttää yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin. Näitä ovat esimerkiksi yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja laitteiden kustannukset sekä kirjanpito- ja toimistomenot. Yrittäjän itselleen nostamaa palkkaa tai investointeja ei lueta kustannuksiin.

o Maa-, kala- ja metsätalouden yrityksille sekä kala- ja maataloustuotteiden jalostusta harjoittaville yrityksille on omat tukimuotonsa, eikä heille voida myöntää yksinyrittäjän tukea mm. erilaisten valtiontukisääntöjen vuoksi.

o Yksinyrittäjän tukea ei voida myöntää yrityksille, jotka ovat saaneet koronatukea ELY-keskukselta tai Business Finlandilta. Starttiraha ja yrittäjän työttömyysetuus eivät ole este yksinyrittäjän tuen myöntämiselle. Jos yksinyrittäjän tukea saaneelle hakijalle myönnetään valmisteilla olevaa kustannustukea, yksinyrittäjän tuki tullaan vähentämään siitä täysimääräisenä.

o Yksinyrittäjien tuet ovat julkisia. Päätökseen ei sisällytetä liike- tai ammattisalaisuuksia eikä muita salassa pidettäviä tietoja, joita hakemus voi sisältää.

o Kunnat ilmoittavat yksinyrittäjille maksamansa avustukset Verohallinnolle. Avustuksen hakijan tulee huomioida, että kunnan hyväksyessä hakemuksen syntyy hakijan ja kunnan välille valtionavustuslain 7 § 3 momentin mukainen sopimus. 

----------

Työ- ja elinkeinoministeriö päivittää sivujaan, ja hakijoiden kannattaa lukea erityisesti ministeriön Kysymyksiä ja vastauksia -sivu.

Kokoamme elinkeinotoimessa tietoa eri rahoitusmuodoista ja yrittäjiä koskevista korona-asioista yrittäjien koronainfosivulle

Teitä palvelee tukiasioissa Inarin kunnan elinkeinotoimen henkilöstö:

Samuli Mikkola, elinkeinojohtaja, samuli.mikkola@inari.fi, p. 040 635 9101

Marja Männistö, kehittämiskoordinaattori, marja.mannisto@inari.fi, p. 0400 231 765
Sanna Aikio, yritysneuvoja, sanna.aikio@inari.fi, p. 045 610 1225
Eila Rimpiläinen, kv. asioiden koordinaattori, eila.rimpilainen@inari.fi, p. 040 562 0620