Inarijärven aarteet, kansainvälisen kestävän matkailun toimintamalli -hanke

Hankkeen kesto 1.11.2019–31.12.2020

Inarijärven aarteet –hankkeen päätavoitteina on luoda Inarijärven toiminta-alueelle kansainvälisen kestävän matkailun toimintamalli sekä jakaa ymmärrystä ja tietoa kestävän kehityksen mahdollisuuksista matkailuyrityksille ja paikallisyhteisölle. Inarijärven helmet –toiminta-alueeksi on valikoitunut itse Inarijärvi ja järven vaikutuspiiri, koska kyseisen alueen toimijat olivat hankesuunnittelun ja toimenpiteiden ideoijina. Alueen toimijat ilmaisivat keskeisimmäksi tarpeeksi ja pääkehittämiskohteeksi kestävän matkailun toimenpiteiden jalkauttamisen käytäntöön. Matkailu on Inarissa äärimmäisen kansainvälistä ja juuri siksikin hankkeessa selvitetään eritoten kansainvälisten asiakkaiden arvoja ja tarpeita.


Hankkeessa käsitellään kaikkia kestävän kehityksen osa-alueita eli sosiaalista, kulttuurista, ekologista ja taloudellista kestävyyttä infopakettien ja suunnittelutyöpajojen kautta. Toimintamalli sisältää mallin alueen tahtotilasta missä alue haluaa olla vuoteen 2035 mennessä, tulevista kansainvälisistä asiakkaista, kilpailukyvystä, kestävän kehityksen profiilista ja saavutettavuudesta. Merkittävä osa hanketta on kerätä yhteen visionääriset investointitarpeet sekä tiedostaa tiedon lisäämisen ja toiminnan tehostamisen tarpeet. Vastuullisen toiminnan infopakettien teemoina ovat rakentaminen, luonto, liikkuminen, aluekehittäminen, talous, tuotekehitys, kansainvälinen markkinointi, vuorovaikutus paikallisten kanssa, saamelaismatkailun eettiset säännöt ja turvallisuus. Hanketyö tehdään kestävään kehitykseen ja aluesuunnitteluun erikoistuneiden asiantuntijoiden vetämissä työpajoissa.


Inarijärven kestävän matkailun toimintamalli tehdään paikallisten elinkeinojen harjoittajien, asukkaiden, matkailijoiden ja muiden vierailijoiden ja muiden toimijoiden kanssa yhdessä työpajatyönä.


Hankkeen toteutusaika on 1.11.2019 – 31.12.2020. Hankkeen hallinnoijana toimii Inarin kunnan Elinkeinot & kehitys Nordica ja hanketoimijoita ovat Inarin kyläyhdistys, Paatsjoen Nellimin kyläyhdistys ja alueen 25 mikro- ja pienyritystä. Hankkeen budjetti on 81 055,69 euroa ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston tuki kanavoitui Leader Pohjoisin Lapin kautta alueelle.

Hankekoordinaattorina  toimii ajalla 1.1.-31.12.2020 inarilainen Elina Ahola.

Hankkeen ohjausryhmä: Marja Männistö (pj)/Inarin kunta, Pirjo Seurujärvi (vpj)/Metsähallitus, Kirsi Suomi/Saamelaiskäräjät, Satu Gahmberg/Saamelaisalueen koulutuskeskus, Jouko Lappalainen/Yrittäjien edustaja , Antero Isola/rahoittajan eli Leader Pohjoisin Lappi ry ja Marja Kumpuniemi (Inari-Saariselkä Matkailu Oy). Ohjausryhmän pöytäkirjanpitäjänä ja esittelijänä toimii hankekoordinaattori.

Yhteystiedot 1.1.-31.12.2020: 

Inarin kunta / Elinkeinot & kehitys Nordica
Elina Ahola, hankekoordinaattori,

elina.ahola@inari.fi
GSM 040 821 2362

Hankkeen asiakirjat ja materiaalit

Hankesuunnitelma

Hankkeen toimenpiteet

Hankkeessa järjestetään toimenpiteitä hankeyrityksille sekä hankekylien asukkaille. Yrityksille järjestetään infoluentoja kestävästä kehityksestä sekä työpajoja, joissa kehitetään kansainvälisen kestävän matkailun toimintamallia yhdessä. Inarin kirkonkylän sekä Nellimin kyläläisille järjestetään hankkeen aikana kylätilaisuuksia matkailun kehittämiseen liittyen.

Infoluennot:

Infoluentoja järjestetään yhteensä 10 ja niiden tavoitteena on kestävän kehityksen tietouden sekä ymmärryksen jakaminen hankkeessa mukana oleville tahoille.

Työpajat: 

 Työpajoja järjestetään yhteensä viisi ja niiden aikana rakennetaan toimintamallia vaiheittain FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n Markku Nissin kanssa.

Kylätilaisuudet

Kylätilaisuuksia on suunniteltu pidettävän neljä hankkeen aikana ja tilaisuudet jakautuvat Inarin kirkonkylän sekä Nellimin kylän välille.

Hankkeen uutiskirjeet

Linkkiä klikkaamalla pääset lukemaan hankkeen uutiskirjeen.

Inarijärven aarteet -hankkeen uutiskirje, kesä 2020

Inarijärven aarteet -hankkeen uutiskirje, syksy 2020