Koronaviirrus õudldõõzz vueiʹtte leeʹd:

 • žaar
 • koss
 • šååkk
 • teäʹǩǩ-čuâccmõõžž
 • viõssmõš
 • nuõpp
 • pannvââʹjj
 • luʹččkõpp

Jõs toobdak jijstad koronaviirusnjuämmʼmõõžž, toiʹmme nääiʹt:

Njuämmʼmõõžž vieʹlttem diõtt Âʹvvel tiõrvâsvuõttkõõskõõzzâst tuʹtǩǩeet vuõiŋŋâmkanaalinfektio- õudldõõzzid toobdi puõccjid õhtt vuârast pååđlõõnjin. Jõs tuʹst liâ dåhttar hååid õõlǥteei flunssõudldõõzz, sååit peiʹvvrõõttja puõccihoiʹddjeeja vuäʹpstõõzz diõtt, teʹl.040 7709187.

Koronaviiruskõõv õudldõsaʹrvvõõzz veäkka vuäitak ärvvtõõllâd hååid taarb: Tueʹjjed aʹrvvõs

Jieʹttvueʹjjin sååit 112.

 


JUÕǨǨʼKEʹČE MIÂRKTUM KÄÄZZKÕSNÂÂMAR

Jõs tuʹst lij mii-ne kõõččâmnalla leʹbe taarbšak vieʹǩǩ:

 • Sosiaalpeiʹvvrõõttmõš vaʹsttad ǩirrlaž sosiaalʼla vieʹǩǩ vueʹjjid veʹrǧǧpoodd čiâss 8-16 teʹl. 040351 4150 da veʹrǧǧääiʹj åålǥbeäʹlnn teʹl. 040 726 6965.
 • Miõltiõrvâsvuõttkääzzkõõzz teʹl. 040 653 0688 čiâss 9-13
 • Peäneckääzzkõõzz teʹl. 040 186 4292 čiâss 9-15
 • LSHP psykiaatraž puõccihoiʹddjeei teʹl. 040 7158400, peiʹvvrââtt 24/7

Jõs tuʹst lij čiõlggsânji puõccihååidlaž äʹšš, sååit tâʹl tiõrvâsvuõttkõõskõõzz ääiʹjvaʹrrjemnââmra mâʹta takainalla. Teʹl. 040 188 7400 arggpeeiʹvi čiâss 8.15 – 10 da čiâss 13- 14.

Krõõtai šõddâm da ǩirrlaž puõccâmaaʹššin sååit peiʹvvrõõđi puõccihoiʹddjeei nââmra, kååʹtt peiʹvvrââtt 24č/stk. Teʹl. 040 770 9187. Jieʹttvueʹjjin sååitat nââmra 112.

Väʹlddkååddlaž koronaviirus-teʹlfonkääzzkõs 02 9553 5535, arggpeeiʹvin čiâss 8-21, su čiâss 9-15.

Vuäitak väʹldded õhttvuõđ še SámiSoster rõ tuâjjlaid
Tuåimmjemjååʹđteei Ristenrauna Magga, ristenrauna.magga(a)samisoster.fi, teʹl.+358 400 314 15

Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: