Inarijärven säännöstelystä aiheutuvien kalanviljelytoimenpiteiden korvausten neuvottelujen vaiheita

18.12.2012

Venäjä on vuodesta 1983 vuoden 2005 loppuun osallistunut kalanviljelytoimenpiteisiin Inari­järven säännöstelystä aiheutuvien vahinkojen vähentämiseksi. Venäjän osallistuminen on tapahtunut sähköntoimituksen muodossa. Sähköntoimituksista on sovittu Venäjän ja Suomen kesken pöytä­kirjoilla, joista viimeisimmän voimassaoloaika päättyi vuoden 2005 lopussa. Sähköntoimitukset ovat siten olleet keskeytyksissä vuoden 2006 alusta.

Venäjän osallistuminen perustuu Inarijärven säännöstelemisestä 29.4.1959 Neuvostoliiton, Norjan ja Suomen kesken tehdyn sopimuksen liitteen 3 artiklaan 11, jonka mukaan ”SNT-Liiton ministeriö tulee Suomen ministeriön kanssa tehtävien sopimusten perusteella ottamaan osaa niihin toimen­piteisiin, jotka kalakannan säilyttämisen kan­nalta mahdollisesti katsotaan välttämättömiksi”. Kyseessä on siis valtiosopimukseen perustuva asia, jossa osapuolina ovat Suomen ja Venäjän valtiot.

Moskovassa 3.11.2005 Venäjän federaation teollisuus- ja energiaministeriössä käydyssä konsultaatiossa Suomen ja Venäjän edustajat totesivat, että Venäjän osallistumista Inarin kalanviljelytoimen­piteisiin on tarpeen jatkaa vuodesta 2006 aikaisemmalla tasolla eli 10 miljoonalla kilowatti­tunnilla vuodessa seuraavan kymmenvuotiskauden ajan. Venäjän osapuoli ei kuitenkaan ole ollut valmis allekirjoittamaan konsultaatiossa yhdessä allekirjoitetun muistion ja parafoidun pöytäkirjaluonnoksen mukaista pöytäkirjaa sähköntoimitusten jatkamiseksi.

Asia on ollut toistuvasti esillä maiden pääministerien ja talouskomission puheenjohtajien tapaami­sissa. Se on tullut esille myös Inarin säännöstelyvaltuutettujen Makuha ja Kotka­saari kokouk­sessa Pietarissa 18.2.2008. Tuossa kokouksessa kävi ilmi, että Venäjän energia­sektorilla tapahtuneet suuret rakenneuudistukset tekevät vaikeaksi jatkaa osallistumista sähkö­toimituksin. Tämän vuoksi Suomen säännöstelyvaltuutettu totesi Suomen voi­van hyväksyä toisena vaihto­ehtona sen, että Venäjä osallistuisi Inarijärven säännöstelystä aiheutuviin kalan­viljely­kustannuksiin sovittavalla rahasummalla.

Venäjän teollisuus- ja energiaministeriön johtaja S.M. Kravtshenko pyysi tämän jälkeen kirjeellään 25.3.2008 Suomen säännöstelyvaltuu­tetun virallista ehdotusta raha­summan suuruudesta ja perusteista. Kirjeen mukaan ”Kun Venäjän teollisuus- ja energia­ministeriö on saanut Suomen ehdotuksen, on tarkoitus pitää kokous, jossa sitä käsitellään”. Suomen sään­nöstelyvaltuutettu on toimittanut pyydetyn ehdotuksen 15.4.2008. Suomen sään­nöstelyvaltuutettu ehdotti Venäjän osallistumisen kertasummaksi 6,1 milj. euroa.

Suomi lähetti Venäjälle toukokuussa 2009 nootin, joka sisälsi sopimuspöytäkirjaluonnoksen asian ratkaisemiseksi sekä ehdotuksen neuvottelujen järjestämisestä. Neuvottelut pidettiin Helsingissä 2.6.2009. Neuvottelusta laadittuun muistioon kirjattiin tavoite siitä, että valmisteltavassa hallitusten välisessä pöytäkirjassa voitaisiin sopia Venäjän osapuolen velvoitteiden lopullisesta täyttämisestä.

Neuvotteluissa sovittiin, että kummankin maan toimivaltaiset viranomaiset ja heidän kutsumansa tahot valmistavat ehdotukset Venäjän osallistumista koskeviksi toteuttamistoimenpiteiksi. Kesän aikana pidettiin Pietarissa kaksi tällaista valmistelukokousta ja niiden jälkeen osapuolet esittivät kirjalliset kannanottonsa. Kalatalousasiantuntijat päätyivät erimielisyyteen eivätkä kyenneet tekemään yhteistä ehdotusta asian ratkaisemiseksi.

Venäjän apulaisenergiaministeri Anatoli Janovski on ilmaissut 28.12.2009 päivätyllä kirjeellään ministeri Anttilalle käsityksenään, että Venäjällä ei ole enää velvollisuutta harjoittaa yhdessä Suomen kanssa kalan­­viljelytoimenpiteitä. Tämä kanta poikkesi Venäjän aiemmasta eri yhteyksissä esittämästä kannasta ja myös kummankin maan kalatalous­asiantuntijoiden yhteisten selvitysten johtopäätöksistä vuodelta 2004. Kirjeessä kuitenkin vahvistettiin venäläisen osapuolen valmius jatkaa konsultaatiota asiassa. 

Ministeri Anttilan vastauskirjeessä 26.1.2010 Suomi katsoo, että kalanviljelytoimenpiteiden tarve on edelleen välttämätön. Kirjeessä todetaan Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen pitkäaikaisiin saalistilastoihin ja kalanviljelytoimenpiteiden seurantatietoihin viitaten, että järven kalakanta ja saaliit on mahdollista säilyttää ja pitää riittävän ylhäällä vain jatkuvilla istutuksilla. Kirjeessä vahvistetaan valmius jatkaa tältä pohjalta konsultaatiota asiasta.

Asia on ollut 28.1.2010 esillä Venäjän energiaministeri Shmatkon ja ministeri Pekkarisen tapaamisen yhteydessä. Ministeri Shmatko toisti puheenvuorossaan em. Janovskin kirjeessä esitetyn kannan. Hän totesi kuitenkin, että Venäjä haluaa osaltaan ratkaisua tähän asiaan, ja että asia voidaan ratkaista poliittisella tasolla. Tapaamisessa ei kuitenkaan sovittu jatkotoimenpiteistä asiassa.

Asia on ollut 14.4.2010 esillä Venäjän talouskehitysministeri Nabiullinan ja ministeri Väyrysen tapaamisen yhteydessä. Ministeri Nabiullina totesi, ettei ole syytä käyttää termiä korvaus. Osallistumisen määrästä ei sopimuksessa ole mainintaa, joten asiasta sopiminen edellyttää yhteisymmärrystä osallistumisen rahallisesta määrästä ja yhteistä tahtoa osapuolten kesken.

Asia on ollut 8.11.2010 esillä Venäjän talouskehitysministeri Nabiullinan ja ministeri Väyrysen tapaamisen yhteydessä. Nabiullina on todennut neuvottelu­prosessin olevan käynnissä ja että Venäjän hallituksella ei ole tarvetta tarkistaa näkemystään.

 Inarin kunnan edustajat ovat jättäneet ulkomaankauppaministeri Alexander Stubbille oheisen liitteen mukaisen 28.10.2011 päivätyn kirjeen. Edelleen Inarin kunnan edustajat ovat tavanneet ministerin avustajakuntaa tämän vuoden lokakuussa tiedustellen neuvottelujen jatkumista. Kuullun perusteella edistymistä tai keskusteluja korvausten saamiseksi ei vuoden 2012 aikana ole ollut.

Nykyinen sopimukseton tila on epätyydyttävä sekä maiden välisen rajavesistö­yhteistyön että erityisesti Inarijärven kala­kantojen hoidon kannalta. Kysymys Venäjän osallistumisesta olisi tarpeen saada ratkaistuksi mahdollisimman nopeasti. Neuvotteluja asiassa tulisi tämän vuoksi jatkaa pikaisesti.

Venäjä on osallistunut kalanviljelytoimenpiteisiin vuosina 1983 ja 1997 Suomen ja Venäjän valtioiden kesken tehdyillä pöytäkirjoilla. Osallistumisen jatkamisesta saavutettiin Moskovassa vuonna 2005 yhteisymmärrys, jonka konsultaation osapuolten puheenjohtajat hyväksyivät. Vuonna 2005 saavutetun yhteisymmärryksen jälkeen Venäjä on katsonut, ettei osallistumiselle ole perusteita, mutta että Venäjä haluaa osaltaan ratkaisua tähän asiaan, ja että asia voidaan ratkaista poliittisella tasolla.

Edelliseen perustuen kunnanhallitus päätti 17.12.2012 esittää sekä ulkoasiainministeriölle että maa- ja metsätalousministeriölle sopimusneuvottelujen jatkamista pikaisesti Venäjän osallistumisesta Inarijärven säännöstelystä aiheutuviin kalanviljelytoimenpiteisiin.

Kommentointi

Vain omalla nimellä lähetetyt kommentit julkaistaan.

Otsikko *
Kommentti *
Nimi *
Lähetä
Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: