Rakennusjärjestys

Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa olevien sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännöste ja määräysten lisäksi on Inarin kunnassa noudatettava tämän rakennusjärjestyksen määräyksiä, jos oikeusvaikuitteisessa yleiskaavassa, asemakaavassa tai Suomen rakentamismääräyskokoelmassa ei ole asiasta toisin määrätty (MRL 14 § 4 mom.).

Inarin kunnan rakennusjärjestys on hyväksytty Inarin valtuustossa 26.6.2014.

Inarin kunnan rakennusjärjestys